Sorry, you need to install flash to see this content.


Podujatia

Komunálne voľby 2014

2014 November. 15 - 00:04

Potrebné dokumenty ( tlačivá) pre kandidátov:

>

KANDIDÁTNA LISTINA PRE VOĽBY STAROSTU

15.11.2014

(NEZÁVISLÍ)

>

KANDIDÁTNA LISTINA PRE VOĽBY STAROSTU

15.11.2014

(POLITICKÉ STRANY...)

>

KANDIDÁTNA LISTINA PRE VOĽBY POSLANCOV

15.11.2014

(POLITICKÉ STRANY...)

>

KANDIDÁTNA LISTINA PRE VOĽBY POSLANCOV

15.11.2014

(NEZÁVISLÍ)

>


 

 

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ,

ktoré sa konajú dňa 15.11.2014

 

Pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva vo Vydranoch podáva kandidátnu listinu  politická strana, politické hnutie a koalícia (ďalej len „politická strana“) a nezávislý kandidát.

Politická strana ( používať neskrátený názov strany) prostredníctvom svojho splnomocnenca

 ( splnomocnenec nemôže byť kandidát ) a nezávislý kandidát osobne doručia kandidátnu listinu v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr 21. septembra 2014.

Pre voľby starostu obce  podáva kandidátnu listinu politická strana a nezávislý kandidát.

Politická strana prostredníctvom svojho splnomocnenca ( splnomocnenec nemôže byť kandidát) a nezávislý kandidát osobne doručia kandidátnu listinu v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr 21. septembra 2014.

Ku kandidátnej listine na funkciu starostu obce musí byť pripojená fotokópia dokladu osvedčujúceho splnenie predpokladu na výkon funkcie starostu obce. Dokladom osvedčujúcim získanie aspoň stredného vzdelania sú:

v  výučný list,

v  vysvedčenie o záverečnej skúške,

v  záverečné vysvedčenie,

v  vysvedčenie o maturitnej skúške.

 Ak má kandidát vyššie vzdelanie, ako je stredné, pripojí fotokópiu akékoľvek dokladu  o získaní vyššieho vzdelania.

Kandidovať na funkciu starostu obce môžu aj nezávislí kandidáti. Nezávislý kandidát podáva svoj návrh písomne dvojmo najneskôr do 21.09.2014 zapisovateľovi miestnej volebnej komisie. K návrhu pripojí petíciu podpísanú voličmi ( potrebný počet podpisov vo Vydranoch: 100 ). V petícii sa pri každom podpise uvedie meno a priezvisko voliča, jeho rodné číslo a trvalý pobyt ( podľa občianskeho preukazu). Návrh na registráciu obsahuje meno a priezvisko kandidáta, jeho vek, povolenie a trvalý pobyt. K návrhu pripojí vyhlásenie, že nedal  súhlas na to, aby  bol uvedený na inej kandidátnej listine a nie  sú mu známe prekážky voliteľnosti.

Politická strana môže na kandidátnej listine uviesť toľko kandidátov, koľko má byť v obci Vydrany zvolených poslancov obecného zastupiteľstva (najviac 9 kandidátov). Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou a nedal súhlas na to, aby bol uvedený na inej kandidátnej listine, a že mu nie sú známe prekážky voliteľnosti. Súčasťou kandidátnej listiny nezávislého kandidáta je petícia podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru. Potrebný počet podpisov podľa veľkosti obce, vo Vydranoch 100 podpisov. V petícii sa pri každom podpise uvedie meno a priezvisko voliča a trvalý pobyt  ( vo Vydranoch nie je možné oficiálne používanie názvy ulíc). Počet obyvateľov obce zverejní obec spôsobom v mieste obvyklým najneskôr  22.08.2014.

Na funkciu poslanca obecného zastupiteľstva môže kandidovať aj kandidát na starostu obce.

Potrebné dokumenty ( tlačivá) pre kandidátov sa nachádzajú na miestnom obecnom úrade, kontakt: Alžbeta Budinszka, zapisovateľka miestnej volebnej komisie, ako aj na web stránke: http://vydrany.sk/sk/komunalne-volby-2014.

 

  

OZNÁMENIE

o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

15. novembra 2014

Obecné  zastupiteľstvo vo  Vydranoch podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením  zo  dňa 25.08.2014  č. 694 určilo, že Obecné zastupiteľstvo vo Vydranoch bude mať celkom 9 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

 

vo Vydranoch dňa 26.08.2014

 

 

 

 

 

Mgr. Ladislav Balódi 

starosta obce 

 

  

 

 

Obec Vydrany, 930 16

 

IČO:00 228788, Tel./Fax: 031/5522125, www.vydrany.sk,  e-mail: ocu@vydrany.sk

 

 

 Uznesenie č. 684 obecného zastupiteľstva

zo dňa 15.08.2014

 

Obecné zastupiteľstvo obce Vydrany na svojom 44 . mimoriadnom zasadnutí dňa 15.08.2014

 

A.   berie  na  vedomie

     návrh uznesenia, ktorým sa určuje rozsah výkonu funkcie (úväzok) starostu obce na celé volebné obdobie 2014-2018  

 

B. určuje

 

      v súlade § 11, ods.4, písm i)  zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov a v nadväznosti na zákon č. 253/1994 o právnom postavení a platových  pomeroch starostov obcí a primátorov miest v rozsahu výkonu funkcie starostu obce Vydrany na plný pracovný úväzok na celé volebné obdobie  2014-2018. 

 

 

Vo Vydranoch 15.08.2014

 

 

 

 

 

                             Bc. Karol Hodosy

                                      zástupca starostu obce

 

 

 

 

 

 

          OBEC VYDRANY, 930 16

Obecný úrad vo Vydranoch 71

 

O Z N Á M E N I E

o počte obyvateľov Obce Vydrany

 

Obec Vydrany v zmysle § 16 ods. 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov oznamuje, že

Obec Vydrany má

 

1619 obyvateľov k 18.08.2014.

 

Zo zverejneného počtu obyvateľov obce vyplýva, že na petícii, ktorá je súčasťou kandidátnej listiny nezávislého kandidáta na starostu obce je potrebných minimálny počet 100 podpisov voličov podporujúcich  kandidatúru  nezávislých kandidátov.

 

Posledný deň na doručenie kandidátnych listín kandidátov na starostu obce a poslancov obce Vydrany je nedeľa 21.09.2014 do 24.00 hod. na Obecný úrad Vydrany.


 

 

Bc. Karol Hodosy  zástupca starostu obce


 

 

Vo Vydranoch 18.08.2014

OZNÁMENIE

2014 Marec. 10 - 08:00

Obec Vydrany

Obecný úrad, 930 16 Vydrany 71

 

IČO:00228788, Tel./Fax: 031/5522125, www.vydrany.sk,  e-mail: ocu@vydrany.sk

 

Č.j.: 165/2014-2                                                                          Vo Vydranoch dňa 10.03.2014

 

Oznámenie

o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 4 ks stromov, ktoré rastú na bývalom družstevnom hospodárskom dvore, na pozemku parcelné číslo 761/1 a 762/1 v k.ú. Vydrany

 

      Obec Vydrany, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej  „správny orgán „) podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obec a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti Juraj Pohára a manž. Anny Pohárovej, 930 16 Vydrany 84 zo dňa 10.03.2014, podľa § 18 ods.3 zákona č. 171/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok“)

 

o z n a m u j e  z a č a t i e  k o n a n i a

 

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona na výrub 4 ks drevín druhu Topoľ čierny (Populus nigra) s obvodom kmeňov 390, 180, 240 a 330 cm, ktoré rastú  na býva-     

lom družstevnom hospodárskom dvore na pozemku parcelné číslo 761/1 a 762/1 v k.ú. Vydrany. Žiadosť bola odôvodnená tým, že dreviny navrhnuté na výrub rastú tesnej blízkosti budovy maštaľ a ohrozujú strechu a steny.

 

      Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku

 

n a r i a ď u j e

 

ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktoré sa uskutoční dňa

18.03.2014 o 14.30 hod.

so stretnutím pozvaných na Obecnom úrade vo Vydranoch.

     

      Do podkladov pre rozhodnutie možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na tunajšom úrade. Máte právo pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa, podávať návrhy a pripomienky, navrhovať dôkazy a ich doplnenie a klásť otázky pri ústnom pojednávaní a miestnej obhliadke. Podľa § 82 ods. 5 zákona, ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.

 

 

 

Mgr. Ladislav Balódi

     starosta obce

Doručí sa:

účastníci konania