Sorry, you need to install flash to see this content.


Podujatia

Voľby do Európskeho parlamentu 24. máj 2014

2014 Apríl. 3 - 11:08
eup
Voľby do Európskeho parlamentu

24. máj 2014

 

Oznamujeme našim voličom, že

dňa 24. mája 2014 v čase od 7.00 do 22.00 hod.

sa konajú voľby do Európskeho parlamentu.

Miestom konania volieb je kultúrny dom pri obecnom úrade.

Upozorňujeme voličov na povinnosť preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti. Volič, ktorý sa nemôže v deň volieb dostaviť do volebnej miestnosti, môže požiadať volebnú komisiu o to,

aby mohol hlasovať mimo volebnej miestnosti.

 

Prenosnú volebnú schránku môžete žiadať aj telefonicky na čísle: 5522125.

 

Nášmu občanovi voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo Vydranoch, kde je zapísaný do zoznamu voličov, vydá obec na jeho žiadosť

 

voličský preukaz od 24.04.2014 do 22.05.2014

 

v úradných hodinách obecného úradu vo Vydranoch a bude môcť voliť v inom volebnom okrsku na území Slovenskej republiky.

 

 

 

 

 


 

 

Oznámenie

o čase a mieste konania volieb do Európskeho parlamentu

 

 

 

1. deň a čas konania volieb – 24.05.2014                    7.00 h – 22.00 hod.

2. miesto konania volieb             Kultúrny dom, 930 16 Vydrany č. 534

3. volebný okrsok č. 1

 

                                  

                                                                                     Mgr. Ladislav Balódi

                                                                                                  starosta obce

 

 

Vo Vydranoch dňa 03.04.2014

VOĽBA PREZIDENTA SR 2014

2014 Marec. 15 - 07:00

 

sr

 

 Zverejnené : 30. januára 2014

O Z N Á M E N I E

o čase a mieste konania voľby prezidenta Slovenskej republiky

Obec Vydrany § 3 zákona č.46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky,

o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že:

 

Voľba prezidenta Slovenskej republiky sa uskutoční

 

v sobotu 15.03. 2014 od 07,00 h. do 22,00 h.

Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov,
určuje
deň konania druhého kola voľby prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 29. marca 2014.

Miestom konania voľby prezidenta Slovenskej republiky je:
 
Volebný okrsok č. 1

Volebná miestnosť : Kultúrny dom

                                             930 16 Vydrany 534

 

 

Vo Vydranoch , 30.01.2014

                                                                              Mgr. Ladislav Balódi

                                                                           starosta obce

 

OZNÁMENIE

2014 Marec. 10 - 08:00

Obec Vydrany

Obecný úrad, 930 16 Vydrany 71

 

IČO:00228788, Tel./Fax: 031/5522125, www.vydrany.sk,  e-mail: ocu@vydrany.sk

 

Č.j.: 165/2014-2                                                                          Vo Vydranoch dňa 10.03.2014

 

Oznámenie

o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 4 ks stromov, ktoré rastú na bývalom družstevnom hospodárskom dvore, na pozemku parcelné číslo 761/1 a 762/1 v k.ú. Vydrany

 

      Obec Vydrany, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej  „správny orgán „) podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obec a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti Juraj Pohára a manž. Anny Pohárovej, 930 16 Vydrany 84 zo dňa 10.03.2014, podľa § 18 ods.3 zákona č. 171/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok“)

 

o z n a m u j e  z a č a t i e  k o n a n i a

 

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona na výrub 4 ks drevín druhu Topoľ čierny (Populus nigra) s obvodom kmeňov 390, 180, 240 a 330 cm, ktoré rastú  na býva-     

lom družstevnom hospodárskom dvore na pozemku parcelné číslo 761/1 a 762/1 v k.ú. Vydrany. Žiadosť bola odôvodnená tým, že dreviny navrhnuté na výrub rastú tesnej blízkosti budovy maštaľ a ohrozujú strechu a steny.

 

      Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku

 

n a r i a ď u j e

 

ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktoré sa uskutoční dňa

18.03.2014 o 14.30 hod.

so stretnutím pozvaných na Obecnom úrade vo Vydranoch.

     

      Do podkladov pre rozhodnutie možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na tunajšom úrade. Máte právo pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa, podávať návrhy a pripomienky, navrhovať dôkazy a ich doplnenie a klásť otázky pri ústnom pojednávaní a miestnej obhliadke. Podľa § 82 ods. 5 zákona, ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.

 

 

 

Mgr. Ladislav Balódi

     starosta obce

Doručí sa:

účastníci konania