Sorry, you need to install flash to see this content.


Podujatia

Komunálne voľby 2014

2014 September. 21 - 21:23

Obec Vydrany, 930 16

 

IČO:00 228788, Tel./Fax: 031/5522125, www.vydrany.sk,  e-mail: ocu@vydrany.sk

 

 

 Uznesenie č. 684 obecného zastupiteľstva

zo dňa 15.08.2014

 

Obecné zastupiteľstvo obce Vydrany na svojom 44 . mimoriadnom zasadnutí dňa 15.08.2014

 

A.   berie  na  vedomie

     návrh uznesenia, ktorým sa určuje rozsah výkonu funkcie (úväzok) starostu obce na celé volebné obdobie 2014-2018  

 

B. určuje

 

      v súlade § 11, ods.4, písm i)  zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov a v nadväznosti na zákon č. 253/1994 o právnom postavení a platových  pomeroch starostov obcí a primátorov miest v rozsahu výkonu funkcie starostu obce Vydrany na plný pracovný úväzok na celé volebné obdobie  2014-2018. 

 

 

Vo Vydranoch 15.08.2014

 

 

 

 

 

                             Bc. Karol Hodosy

                                      zástupca starostu obce

 

 

 

 

 

 

          OBEC VYDRANY, 930 16

Obecný úrad vo Vydranoch 71

 

O Z N Á M E N I E

o počte obyvateľov Obce Vydrany

 

Obec Vydrany v zmysle § 16 ods. 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov oznamuje, že

Obec Vydrany má

 

1619 obyvateľov k 18.08.2014.

 

Zo zverejneného počtu obyvateľov obce vyplýva, že na petícii, ktorá je súčasťou kandidátnej listiny nezávislého kandidáta na starostu obce je potrebných minimálny počet 100 podpisov voličov podporujúcich  kandidatúru  nezávislých kandidátov.

 

Posledný deň na doručenie kandidátnych listín kandidátov na starostu obce a poslancov obce Vydrany je nedeľa 21.09.2014 do 24.00 hod. na Obecný úrad Vydrany.

 


PDF na stiahnutie:

>

KANDIDÁTNA LISTINA RYPRE VOĽBY STAROSTU 15.11.2014 (NEZÁVISLÍ)

>

KANDIDÁTNA LISTINA PRE VOĽBY STAROSTU 15.11.2014 (POLIT. STRANY...)

>

KANDIDÁTNA LISTINA PRE VOĽBY POSLANCOV 15.11.2014 (POLIT. STRANY...)

>

KANDIDÁTNA LISTINA PRE VOĽBY POSLANCOV (NEZÁVISLÍ)

>


 

 

Bc. Karol Hodosy  zástupca starostu obce


 

 

Vo Vydranoch 18.08.2014

OZNÁMENIE

2014 Marec. 10 - 08:00

Obec Vydrany

Obecný úrad, 930 16 Vydrany 71

 

IČO:00228788, Tel./Fax: 031/5522125, www.vydrany.sk,  e-mail: ocu@vydrany.sk

 

Č.j.: 165/2014-2                                                                          Vo Vydranoch dňa 10.03.2014

 

Oznámenie

o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 4 ks stromov, ktoré rastú na bývalom družstevnom hospodárskom dvore, na pozemku parcelné číslo 761/1 a 762/1 v k.ú. Vydrany

 

      Obec Vydrany, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej  „správny orgán „) podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obec a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti Juraj Pohára a manž. Anny Pohárovej, 930 16 Vydrany 84 zo dňa 10.03.2014, podľa § 18 ods.3 zákona č. 171/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok“)

 

o z n a m u j e  z a č a t i e  k o n a n i a

 

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona na výrub 4 ks drevín druhu Topoľ čierny (Populus nigra) s obvodom kmeňov 390, 180, 240 a 330 cm, ktoré rastú  na býva-     

lom družstevnom hospodárskom dvore na pozemku parcelné číslo 761/1 a 762/1 v k.ú. Vydrany. Žiadosť bola odôvodnená tým, že dreviny navrhnuté na výrub rastú tesnej blízkosti budovy maštaľ a ohrozujú strechu a steny.

 

      Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku

 

n a r i a ď u j e

 

ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktoré sa uskutoční dňa

18.03.2014 o 14.30 hod.

so stretnutím pozvaných na Obecnom úrade vo Vydranoch.

     

      Do podkladov pre rozhodnutie možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na tunajšom úrade. Máte právo pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa, podávať návrhy a pripomienky, navrhovať dôkazy a ich doplnenie a klásť otázky pri ústnom pojednávaní a miestnej obhliadke. Podľa § 82 ods. 5 zákona, ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.

 

 

 

Mgr. Ladislav Balódi

     starosta obce

Doručí sa:

účastníci konania