Sorry, you need to install flash to see this content.


Podujatia

Voľby do NR SR - dňa 05.03.2016

2016 Marec. 5 - 07:00

Voľby
do Národnej rady Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky,
ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť.

Prekážkou práva voliť je

zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,

výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu,

pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

III

Právo byť volený

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Prekážkou práva byť volený je

výkon trestu odňatia slobody,

právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo

v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,

má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.

V

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.


Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne,

najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016) v úradných hodinách obce.

Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej forme tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016),

elektronicky (e-mailom) tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

meno a priezvisko,

rodné číslo,

štátnu príslušnosť,

adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

meno a priezvisko,

rodné číslo,

štátnu príslušnosť,

adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

VI

Voľba poštou

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to

písomne (v listinnej forme) tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.1.2016)

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

elektronicky (e-mailom) tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.1.2016).

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

meno a priezvisko,

rodné číslo,

adresu trvalého pobytu,

adresu miesta pobytu v cudzine.

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine

obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,

hlasovacie lístky,

návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU“ vypísanou adresou obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa,

poučenie o spôsobe hlasovania.

Po vykonaní hlasovania (podľa poučenia o spôsobe hlasovania) vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú odosiela. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016).

***

Ďalšie informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke

www.minv.sk/?volby-nrsr


Výberové konanie - ATSP

2015 September. 4 - 20:31

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia


Obecný úrad Vydrany, Námestie Sv. Štefana 71, 930 16 Vydrany


vyhlasuje výberové konanie na

 • jedno pracovné miesto asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP).


Výberové konanie sa uskutoční dňa 25. septembra 2015 o 11.00 hod. v priestoroch Obecného úradu vo Vydranoch.


Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu obecného úradu. Uzávierka na podávania žiadostí o prijatie do pracovného pomeru je 21. septembra 2015. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania budú doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.


Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza,

 • životopis uchádzača,

 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

 • iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),

 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií s ktorými v minulosti spolupracoval,

 • súhlas so spracovaním osobných údajov a ich poskytnutím IA ZaSI a Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v prípade, že bude uchádzač úspešný.


Minimálne kvalifikačné predpoklady na pozíciu:

ATSP: ukončené neúplné stredoškolské vzdelanie resp. nižšie stredné odborné vzdelanie.

Každý úspešný uchádzač, s ktorým prijímateľ uzatvorí zamestnanecký vzťah, musí spĺňať podmienku bezúhonnosti, ktorú dosvedčuje pred uskutočnením výberového konania predložením čestného vyhlásenia o bezúhonnosti (zamestnanec je povinný pred prijatím do pracovného preukázať zamestnávateľovi – prijímateľovi bezúhonnosť predložením výpisu z registra trestov).


Výberové kritériá na pozíciu ATSP sú:


 1. Kvalifikačný predpoklad vzdelania:

Ukončené vysokoškolské vzdelanie (I., II., alebo III. stupňa) v akreditovanom odbore sociálna práca podľa osobitného predpisu alebo uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou.

Ukončené vysokoškolské vzdelanie (I., II., alebo III. stupňa) v inom odbore.

Ukončené úplné / neúplné stredoškolské vzdelanie resp. nižšie stredné odborné  vzdelanie.

 1. Pracovné skúsenosti a prax v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce
  v komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením (zohľadňuje
  sa napríklad dĺžka praxe, druh vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky a podobne).

 2. Znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský a podobne). Znalosť jazyka a stupeň jazykovej spôsobilosti  uvádza uchádzač do životopisu.

 3. Predchádzajúca skúsenosť z vykonávania aktivít v lokalite, kde žije cieľová skupina (započítava sa aj účasť na organizovaní aktivačných prác, účasť na dobrovoľníckej
  alebo misijnej činnosti, komunitné aktivity a podobne, absolventská prax).

 4. Odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov
  alebo organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval. Predmetné kritérium je potrebné preukázať relevantným dokladom alebo uchádzač uvedie do životopisu kontaktné údaje
  na predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácie, s ktorými spolupracoval, z dôvodu možnosti preverenia údajov.

 5. Ďalšie vzdelávanie, ktorého cieľom je priebežné udržiavanie, zdokonaľovanie
  a dopĺňanie požadovaných vedomostí a schopností potrebných na vykonávanie pracovných činností v oblasti terénnej sociálnej práce (zohľadňuje sa rozsah vzdelávania, zameranie vzdelávania, získané certifikáty a podobne).

Ďalšie vzdelávanie sa môže realizovať ako:

 • špecializačné vzdelávanie zabezpečované strednými školami alebo vysokými školami, nadväzujúcimi na získanú kvalifikáciu,

 • účasť na akreditovaných kurzoch,

 • účasť na školiacich akciách v sociálnej oblasti,

 • účasť na sociálno-psychologických výcvikoch,

 • pravidelná lektorská činnosť a publikačná činnosť.,

7. Schopnosť  riešiť konflikty – uchádzač uvádza do životopisu kedy a kde absolvoval takto zamerané vzdelávanie.

8. Komunikačné zručnosti  – uchádzač uvádza do životopisu kedy a kde absolvoval takto zamerané vzdelávanie.

Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu. V prípade, ak uchádzač nesplní kvalifikačné predpoklady, nebude pozvaný na výberové konanie.

Miestom výkonu práce je obec Vydrany a kancelária TSP v priestoroch Obecného úradu. Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 1. október 2015.Popis práce ATSP:

 • Asistuje terénnemu sociálnemu pracovníkovi pri výkone jeho povinností.

 • Podľa pokynov TSP vykonáva odborne nenáročné úkony:

  • pomáha klientom pri vyplňovaní tlačív,

  • sprevádza  klienta do jednotlivých inštitúcií,

  • pripravuje stretnutia s rodinami klientov,

  • sprostredkúva kultúrny kontext vylúčenej komunity,

  • pomáha klientom tlmočením (z rómskeho, maďarského jazyka...) v komunikácii s TSP a inými inštitúciami.


V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje  zákon č. 365/2004 Z z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).


ITMS 27120130581


Výberové konanie - NP KC

2015 Apríl. 17 - 09:37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznam o výberovom konaní
Implementačná agentúra

 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR


podporuje a rozvíja odborné činnosti,

iné činnosti a aktivity

komunitného centra: Obec Vydrany, Vydrany 71,930 16


v rámci Národného projektu Komunitné centrá (ITMS 27120130553)

vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu

v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

www.esf.gov.sk

Prevádzkovateľ komunitného centra Obec Vydrany, Vydrany 71, 930 16


vyhlasuje výberové konanie na


 1. jedno pracovné miesto odborného pracovníka povereného riadením komunitného centra (OPPRKC),

 2. jedno pracovné miesto odborného pracovníka komunitného centra (OPKC),Výberové konanie sa uskutoční dňa 14.05.2015 o 10.00 hod. v priestoroch


Obecného úradu vo Vydranoch.


Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu Obec Vydrany, Vydrany 71, 930 16. Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (OPPRKC, OPKC ,
príp. ich kombinácia).


Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 11.05.2015. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.
Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania (v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza):

 • štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass,

 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

 • iné doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),

 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval,

 • súhlas so spracovaním osobných údajov na osobitnom formulári (príloha Príručky 3a).


Kvalifikačné predpoklady na pozíciu OPPRKC sú:

Vzdelanie, zodpovedajúce požiadavkám zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (§ 84, ods. 4, písm. a-c);

 1. vyššie odborné vzdelanie získané absolvovaním vzdelávacieho programu v študijných odboroch zameraných na sociálnu prácu, sociálnu pedagogiku, špeciálnu pedagogiku, liečebnú pedagogiku, andragogiku, sociálnu a humanitárnu prácu, sociálno-právnu činnosť
  a charitatívno-misijnú činnosť,

 2. vysokoškolské vzdelanie získané štúdiom v bakalárskom študijnom programe alebo magisterskom študijnom programe, zameranom na sociálnu prácu, sociálne služby
  a poradenstvo, sociálnu pedagogiku, špeciálnu pedagogiku, liečebnú pedagogiku, psychológiu,

 3. akreditovaný vzdelávací kurz v oblastiach, uvedených v písmenách a) a b) v rozsahu najmenej 150 hodín a prax pri výkone povolania v oblasti sociálnej práce v trvaní najmenej troch rokov, ak má skončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré nie je uvedené v písmene b).


Výberové kritériá na pozíciu OPPRKC sú:

 • Preukázateľná prax min. 2 roky v oblasti sociálnej alebo komunitnej práce; výhodou je prax
  so sociálne znevýhodnenými skupinami.

 • Znalosť slovenského jazyka.


V prípade, že na základe výberových kritérií komisia vyhodnotí viacerých uchádzačov ako vhodných na obsadzovanú pozíciu a počet úspešných uchádzačov je vyšší ako počet obsadzovaných pozícií alebo sa o jednu pozíciu uchádzajú viacerí rovnocenní uchádzači, komisia posudzuje doplňujúce výberové kritériá:

 • osobnostné predpoklady: empatia; rešpekt k odlišnostiam; schopnosť zvládať náročné situácie, spojené s výkonom povolania; schopnosť kooperácie a vedenia tímu; komunikačné zručnosti; schopnosť riešiť konflikty; motivácia pre prácu vo vylúčených komunitách/ lokalitách; schopnosť ostať neutrálny; schopnosť rozpoznať konflikt záujmov a ďalšie,

 • znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský a podobne),

 • práca s PC na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, práca s internetom),

 • znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny (pobyt vo vylúčenej komunite/lokalite, jeho dĺžka a podobne),

 • osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike a pod.,

 • odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo
  od organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

Každý úspešný uchádzač na pozíciu OPPRKC, ktorého výberová komisia vyberie na výberovom konaní na uvedenú pozíciu, musí byť spôsobilý k právnym úkonom v plnom rozsahu a musí spĺňať podmienku bezúhonnosti. Splnenie tejto podmienky preukáže Prevádzkovateľovi KC predložením výpisu z registra trestov (nie staršieho ako tri mesiace).

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu OPKC sú:

Minimálne ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou.


Výberové kritériá na pozíciu OPKC sú:

 • Skúsenosti v oblasti sociálnej práce, komunitnej práce, pedagogickej práce a pod. a/alebo absolvované vzdelávanie v príslušnej oblasti.

 • Znalosť slovenského jazyka.


V prípade, že na základe výberových kritérií komisia vyhodnotí viacerých uchádzačov ako vhodných na obsadzovanú pozíciu a počet úspešných uchádzačov je vyšší ako počet obsadzovaných pozícií alebo sa o jednu pozíciu uchádzajú viacerí rovnocenní uchádzači, komisia posudzuje doplňujúce výberové kritériá:

 • osobnostné predpoklady: empatia; rešpekt k odlišnostiam; schopnosť zvládať náročné situácie, spojené s výkonom povolania; komunikačné zručnosti, schopnosť pracovať v tíme; schopnosť riešiť konflikty; motivácia pre prácu vo vylúčených komunitách/lokalitách a ďalšie,

 • znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský a podobne),

 • práca s PC na základnej/užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Microsoft Excel, práca s internetom),

 • znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny (pobyt vo vylúčenej komunite/lokalite, jeho dĺžka a podobne),

 • osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike a pod.,

 • odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo
  od organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.


Každý úspešný uchádzač na pozíciu OPKC, ktorého výberová komisia vyberie na výberovom konaní na uvedenú pozíciu, musí byť spôsobilý k právnym úkonom v plnom rozsahu a musí spĺňať podmienku bezúhonnosti. Splnenie tejto podmienky preukáže Prevádzkovateľovi KC predložením výpisu z registra trestov (nie staršieho ako tri mesiace).

Upozornenie: Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.Miestom výkonu práce je komunitné centrum v (uveďte adresu): Vydrany 71, 930 16.


Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 01.06.2015.Popis práce OPPRKC:

Cieľom práce OPPRKC je organizačné, metodické a personálne riadenie komunitného centra v takej kvalite, aby bolo zaistené plnenie cieľov práce komunitného centra vo vzťahu k jeho klientom - prijímateľom sociálnej služby, odbornej činnosti, inej činnosti a aktivity a dodržiavanie štandardov komunitného centra. Odborný pracovník, poverený riadením komunitného centra koordinuje celú činnosť KC, organizačne a obsahovo zabezpečuje činnosti a aktivity projektu v konkrétnej obci.


OPPRKC vykonáva činností:

 • ako OPKC a popri uvedených úlohách plní úlohu vedenia KC, koordinuje celú činnosť KC;

 • poskytuje sociálne poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov klientom komunitného centra; v ďalších oblastiach činnosti sa riadi profilom činnosti odborného pracovníka;

 • vytvára a udržuje strategické partnerstvá a korektné vzťahy s jednotlivcami, organizáciami
  a inštitúciami (obec, terénni sociálni pracovníci, UPSVaR, vzdelávacie inštitúcie a mnohé ďalšie), rešpektuje ich odlišné pohľady a spolupracuje s nimi v záujme prijímateľov sociálnych služieb KC a v záujme rozvoja KC;

 • zabezpečuje mapovanie potrieb v obci alebo v častiach obce, na ktorú má KC dosah; zodpovedá za krátkodobé a dlhodobé plánovanie služieb, aktivít a činností KC, ako aj rozvoja
  a udržateľnosti KC;

 • zodpovedá za kvalitu poskytnutej odbornej činnosti, inej činnosti a aktivity KC ;

 • monitoruje a zhodnocuje poskytované odborné činnosti, iné činnosti a aktivity KC z hľadiska napĺňania potrieb ich prijímateľov;

 • zapája sa do propagácie odborných činností, iných činností a aktivít KC a spolupracuje s médiami;

 • zodpovedá za administratívu, súvisiacu s činnosťou KC, za vedenie evidencie klientov KC;

 • pripravuje a vedie pravidelné porady zamestnancov KC, podieľa sa na zaškoľovaní nových pracovníkov KC;

 • asistuje pri riadení všetkých odborných činností, iných činností a aktivít KC;

 • zúčastňuje sa pravidelných porád s príslušným koordinátorom;

 • vykonáva iné (doplnkové) činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie NP KC.


Popis práce OPKC:

OPKC zodpovedá za realizáciu odborných činností, iných činností a aktivít KC, ktoré sú prístupné pre celú obec/komunitu. Pomáha zvyšovať zručnosti ľudí na miestnej úrovni, podporuje a rozvíja ich osobnostné kompetencie a motiváciu k samostatnému riešeniu problémov, aktivizuje ich a posilňuje sebavedomie a zodpovednosť. Prispieva k zmierňovaniu abreakcií a napätí v komunite, je pripravený byť neformálnym mediátorom prípadných konfliktov. Svojou činnosťou sa snaží prispievať
k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, a to ako na individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni.OPKC vykonáva činnosti:

 • zisťovanie a mapovanie potrieb komunity v oblasti sociálnych služieb a komunitného rozvoja, mapovanie zdrojov a potenciálu komunity;

 • vyhľadávanie klientov a potenciálnych prijímateľov odborných činností, iných činností a aktivít KC;

 • organizuje a materiálne zabezpečuje aktivity v KC;

 • realizácia  odborných činností a iných činností v oblasti prípravy na školskú dochádzku a školské vyučovanie, preventívnych aktivít a záujmovej činnosti, ako aj ďalších doplnkových služieb, aktivít a činností KC;

 • vedenie evidencie o odborných činnostiach, iných činnostiach a aktivitách KC a evidenciu všetkých klientov KC;

 • vyhodnocovanie efektivity zrealizovaných odborných činností, iných činností a aktivít KC z hľadiska napĺňania ich cieľov a potrieb užívateľov;

 • vedenie nevyhnutnej administratívy – pracovnej dokumentácie (výkazy práce a pod.);

 • pravidelne sa zúčastňuje vzdelávania, skupinovej a individuálnej supervízie;

 • zúčastňuje sa na pravidelných poradách zamestnancov KC;

 • vykonáva iné (doplnkové) činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie NP KC.


V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)v znení neskorších predpisov.

OZNÁMENIE

2014 Marec. 10 - 08:00

Obec Vydrany

Obecný úrad, 930 16 Vydrany 71

 

IČO:00228788, Tel./Fax: 031/5522125, www.vydrany.sk,  e-mail: ocu@vydrany.sk

 

Č.j.: 165/2014-2                                                                          Vo Vydranoch dňa 10.03.2014

 

Oznámenie

o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 4 ks stromov, ktoré rastú na bývalom družstevnom hospodárskom dvore, na pozemku parcelné číslo 761/1 a 762/1 v k.ú. Vydrany

 

      Obec Vydrany, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej  „správny orgán „) podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obec a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti Juraj Pohára a manž. Anny Pohárovej, 930 16 Vydrany 84 zo dňa 10.03.2014, podľa § 18 ods.3 zákona č. 171/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok“)

 

o z n a m u j e  z a č a t i e  k o n a n i a

 

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona na výrub 4 ks drevín druhu Topoľ čierny (Populus nigra) s obvodom kmeňov 390, 180, 240 a 330 cm, ktoré rastú  na býva-     

lom družstevnom hospodárskom dvore na pozemku parcelné číslo 761/1 a 762/1 v k.ú. Vydrany. Žiadosť bola odôvodnená tým, že dreviny navrhnuté na výrub rastú tesnej blízkosti budovy maštaľ a ohrozujú strechu a steny.

 

      Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku

 

n a r i a ď u j e

 

ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktoré sa uskutoční dňa

18.03.2014 o 14.30 hod.

so stretnutím pozvaných na Obecnom úrade vo Vydranoch.

     

      Do podkladov pre rozhodnutie možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na tunajšom úrade. Máte právo pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa, podávať návrhy a pripomienky, navrhovať dôkazy a ich doplnenie a klásť otázky pri ústnom pojednávaní a miestnej obhliadke. Podľa § 82 ods. 5 zákona, ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.

 

 

 

Mgr. Ladislav Balódi

     starosta obce

Doručí sa:

účastníci konania