Sorry, you need to install flash to see this content.


Podujatia

Komunálne voľby 2014

2014 November. 15 - 00:04

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

pre voľby starostu obce Vydrany

15. novembra 2014

Miestna volebná komisia vo Vydranoch podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Ladislav Balódi, Mgr., 43 r., starosta obce, Vydrany 491, MOST-HÍD, Strana

    maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja

 

 


  

 

Vo Vydranoch

Dátum: 24.09.2014

 

                                                                                                                                               Ildikó Bugárová, Bc.

 

predseda volebnej komisie

 

 

 

 

__________________

1)  Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí.

2) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta slovami „nezávislý kandidát“.

 

 


 

 

 

 

VYHLÁSENIE  KANDIDATÚRY

pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva

vo Vydranoch

15. novembra 2014

Miestna volebná komisia vo Vydranoch podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

 

 1. Vladimír Avtanas, 38 r., aplikačný technik, Vydrany 34,  MOST-HÍD
 2. Róbert Bertók, 42 r., pracovník bezpečnostnej služby, Vydrany 521, MOST-HÍD
 3. Peter Csóka, 27 r., telekomunikačný technik, Vydrany 102, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
 4. Juraj Gálffy, 51 r., maliar, Vydrany 471,  „nezávislý kandidát“
 5. Béla Győri, 28 r., súkromný podnikateľ, Vydrany 48, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
 6. Csaba Hodosi, 43 r., autoklampiar, Vydrany 504, „nezávislý kandidát“
 7. Renáta Hodossyová, Mgr., PhD., 28 r., odborníčka na životné prostredie, Vydrany 246, MOST-HÍD
 8. Karol Hodosy, Bc., 44 r., štátny zamestnanec, Vydrany 400, „nezávislý kandidát“
 9. Katarína Kálmánová, 62 r., dôchodkyňa, Vydrany 79, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
 10. Katarína Klempová, Mgr., 35 r., právnička, riaditeľka RO SPF, Vydrany 492, „nezávislá kandidátka“
 11. Jozef Kmeť, MUDr., MPH, 56 r., lekár, Vydrany 492, „nezávislý kandidát“
 12. Irma Nagyová, 39 r., operátorka, Vydrany 226, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja  
 13. Monika Posztósová, 48 r., súkromná podnikateľka, Vydrany 96, MOST-HÍD
 14. Ildikó Rózsa, Ing., 41 r., ekonómka, Vydrany 390,  MOST-HÍD
 15. Štefan Rózsa, Ing., 42 r., ekonóm, Vydrany 390, MOST-HÍD
 16. František Szabó, 38 r., súkromný podnikateľ, Vydrany 493, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja  
 17. Hajnalka Szabóová, 43 r., predavačka, Vydrany 288, „nezávislá kandidátka“
 18. Štefan Szilvási,62 r., dôchodca, Vydrany 140, SMER- sociálna demokracia
 19. Jozef Škarda, 36 r., odborný inžinier, Vydrany 265, MOST-HÍD
 20. Szilárd Tóth, 31 r., súkromný podnikateľ, Vydrany 281,  Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja  
 21. Juraj Varga, 58 r., pracovník bezpečnostnej služby, Vydrany 191,  MOST-HÍD

 

Vo Vydranoch

Dátum: 24.09.2014

 

                                                                                            Ildikó Bugárová, Bc.

 

predseda volebnej komisie

__________________

1)  Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí.

2) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta slovami „nezávislý kandidát“.

 

 

 

Potrebné dokumenty ( tlačivá) pre kandidátov:

>

KANDIDÁTNA LISTINA PRE VOĽBY STAROSTU

15.11.2014

(NEZÁVISLÍ)

>

KANDIDÁTNA LISTINA PRE VOĽBY STAROSTU

15.11.2014

(POLITICKÉ STRANY...)

>

KANDIDÁTNA LISTINA PRE VOĽBY POSLANCOV

15.11.2014

(POLITICKÉ STRANY...)

>

KANDIDÁTNA LISTINA PRE VOĽBY POSLANCOV

15.11.2014

(NEZÁVISLÍ)

>


 

 

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ,

ktoré sa konajú dňa 15.11.2014

 

Pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva vo Vydranoch podáva kandidátnu listinu  politická strana, politické hnutie a koalícia (ďalej len „politická strana“) a nezávislý kandidát.

Politická strana ( používať neskrátený názov strany) prostredníctvom svojho splnomocnenca

 ( splnomocnenec nemôže byť kandidát ) a nezávislý kandidát osobne doručia kandidátnu listinu v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr 21. septembra 2014.

Pre voľby starostu obce  podáva kandidátnu listinu politická strana a nezávislý kandidát.

Politická strana prostredníctvom svojho splnomocnenca ( splnomocnenec nemôže byť kandidát) a nezávislý kandidát osobne doručia kandidátnu listinu v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr 21. septembra 2014.

Ku kandidátnej listine na funkciu starostu obce musí byť pripojená fotokópia dokladu osvedčujúceho splnenie predpokladu na výkon funkcie starostu obce. Dokladom osvedčujúcim získanie aspoň stredného vzdelania sú:

v  výučný list,

v  vysvedčenie o záverečnej skúške,

v  záverečné vysvedčenie,

v  vysvedčenie o maturitnej skúške.

 Ak má kandidát vyššie vzdelanie, ako je stredné, pripojí fotokópiu akékoľvek dokladu  o získaní vyššieho vzdelania.

Kandidovať na funkciu starostu obce môžu aj nezávislí kandidáti. Nezávislý kandidát podáva svoj návrh písomne dvojmo najneskôr do 21.09.2014 zapisovateľovi miestnej volebnej komisie. K návrhu pripojí petíciu podpísanú voličmi ( potrebný počet podpisov vo Vydranoch: 100 ). V petícii sa pri každom podpise uvedie meno a priezvisko voliča, jeho dátum narodenia a trvalý pobyt ( podľa občianskeho preukazu). Návrh na registráciu obsahuje meno a priezvisko kandidáta, jeho vek, povolenie a trvalý pobyt. K návrhu pripojí vyhlásenie, že nedal  súhlas na to, aby  bol uvedený na inej kandidátnej listine a nie  sú mu známe prekážky voliteľnosti.

Politická strana môže na kandidátnej listine uviesť toľko kandidátov, koľko má byť v obci Vydrany zvolených poslancov obecného zastupiteľstva (najviac 9 kandidátov). Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou a nedal súhlas na to, aby bol uvedený na inej kandidátnej listine, a že mu nie sú známe prekážky voliteľnosti. Súčasťou kandidátnej listiny nezávislého kandidáta je petícia podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru. Potrebný počet podpisov podľa veľkosti obce, vo Vydranoch 100 podpisov. V petícii sa pri každom podpise uvedie meno a priezvisko voliča a trvalý pobyt  ( vo Vydranoch nie je možné oficiálne používanie názvy ulíc). Počet obyvateľov obce zverejní obec spôsobom v mieste obvyklým najneskôr  22.08.2014.

Na funkciu poslanca obecného zastupiteľstva môže kandidovať aj kandidát na starostu obce.

Potrebné dokumenty ( tlačivá) pre kandidátov sa nachádzajú na miestnom obecnom úrade, kontakt: Alžbeta Budinszka, zapisovateľka miestnej volebnej komisie, ako aj na web stránke: http://vydrany.sk/sk/komunalne-volby-2014.

 

  

OZNÁMENIE

o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

15. novembra 2014

Obecné  zastupiteľstvo vo  Vydranoch podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením  zo  dňa 25.08.2014  č. 694 určilo, že Obecné zastupiteľstvo vo Vydranoch bude mať celkom 9 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

 

vo Vydranoch dňa 26.08.2014

 

 

 

 

 

Mgr. Ladislav Balódi 

starosta obce 

 

  

 

 

Obec Vydrany, 930 16

 

IČO:00 228788, Tel./Fax: 031/5522125, www.vydrany.sk,  e-mail: ocu@vydrany.sk

 

 

 Uznesenie č. 684 obecného zastupiteľstva

zo dňa 15.08.2014

 

Obecné zastupiteľstvo obce Vydrany na svojom 44 . mimoriadnom zasadnutí dňa 15.08.2014

 

A.   berie  na  vedomie

     návrh uznesenia, ktorým sa určuje rozsah výkonu funkcie (úväzok) starostu obce na celé volebné obdobie 2014-2018  

 

B. určuje

 

      v súlade § 11, ods.4, písm i)  zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov a v nadväznosti na zákon č. 253/1994 o právnom postavení a platových  pomeroch starostov obcí a primátorov miest v rozsahu výkonu funkcie starostu obce Vydrany na plný pracovný úväzok na celé volebné obdobie  2014-2018. 

 

 

Vo Vydranoch 15.08.2014

 

 

 

 

 

                             Bc. Karol Hodosy

                                      zástupca starostu obce

 

 

 

 

 

 

          OBEC VYDRANY, 930 16

Obecný úrad vo Vydranoch 71

 

O Z N Á M E N I E

o počte obyvateľov Obce Vydrany

 

Obec Vydrany v zmysle § 16 ods. 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov oznamuje, že

Obec Vydrany má

 

1619 obyvateľov k 18.08.2014.

 

Zo zverejneného počtu obyvateľov obce vyplýva, že na petícii, ktorá je súčasťou kandidátnej listiny nezávislého kandidáta na starostu obce je potrebných minimálny počet 100 podpisov voličov podporujúcich  kandidatúru  nezávislých kandidátov.

 

Posledný deň na doručenie kandidátnych listín kandidátov na starostu obce a poslancov obce Vydrany je nedeľa 21.09.2014 do 24.00 hod. na Obecný úrad Vydrany.


 

 

Bc. Karol Hodosy  zástupca starostu obce


 

 

Vo Vydranoch 18.08.2014

OZNÁMENIE

2014 Marec. 10 - 08:00

Obec Vydrany

Obecný úrad, 930 16 Vydrany 71

 

IČO:00228788, Tel./Fax: 031/5522125, www.vydrany.sk,  e-mail: ocu@vydrany.sk

 

Č.j.: 165/2014-2                                                                          Vo Vydranoch dňa 10.03.2014

 

Oznámenie

o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 4 ks stromov, ktoré rastú na bývalom družstevnom hospodárskom dvore, na pozemku parcelné číslo 761/1 a 762/1 v k.ú. Vydrany

 

      Obec Vydrany, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej  „správny orgán „) podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obec a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti Juraj Pohára a manž. Anny Pohárovej, 930 16 Vydrany 84 zo dňa 10.03.2014, podľa § 18 ods.3 zákona č. 171/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok“)

 

o z n a m u j e  z a č a t i e  k o n a n i a

 

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona na výrub 4 ks drevín druhu Topoľ čierny (Populus nigra) s obvodom kmeňov 390, 180, 240 a 330 cm, ktoré rastú  na býva-     

lom družstevnom hospodárskom dvore na pozemku parcelné číslo 761/1 a 762/1 v k.ú. Vydrany. Žiadosť bola odôvodnená tým, že dreviny navrhnuté na výrub rastú tesnej blízkosti budovy maštaľ a ohrozujú strechu a steny.

 

      Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku

 

n a r i a ď u j e

 

ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktoré sa uskutoční dňa

18.03.2014 o 14.30 hod.

so stretnutím pozvaných na Obecnom úrade vo Vydranoch.

     

      Do podkladov pre rozhodnutie možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na tunajšom úrade. Máte právo pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa, podávať návrhy a pripomienky, navrhovať dôkazy a ich doplnenie a klásť otázky pri ústnom pojednávaní a miestnej obhliadke. Podľa § 82 ods. 5 zákona, ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.

 

 

 

Mgr. Ladislav Balódi

     starosta obce

Doručí sa:

účastníci konania