Obsah

Aktuality

Správy

prvá
z 8
posledná

VÝZVA

Západoslovenská distribučná, a.s., ako poverený správca elektrických sietí na distribúciu elektrickej energie v súlade so zákonom č. 251/2012 Z.z. ,§ 11 odst. 1o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších v y z ý v a všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov ( ďalej len vlastník ) nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe Západoslovenskej distribučnej, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa § 43 zák.č. 251/2012 Z.z. v platnom znení.
Orezy drevín je možné realizovať vo vegetačnom období od 01.04. – 30.09.
Výrub drevín je možné vykonávať mimo vegetačného obdobia.
Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti.

O nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpečnostných dôvodov pre prípad výrubu a orezu porastov je nutné požiadať v lehote min. 25 dní pred plánovanou realizáciou prác na Západoslovenská distribučná, a.s.
tel.č. 031/557 32 43 – Ing. Loránt Burián.
celý text

ostatné | 23. 1. 2018 | Autor:

Oznámenie

Obecný úrad vo Vydranoch touto cestou upozorňuje obyvateľov, že za zdaňovacie obdobie na rok 2018 podávajú daňové priznanie ( alebo čiastkové priznanie) do 31.1.2018 tí daňovníci, ktorí počas roka 2017 ( od 2.1.2017 do 31.12.2017):
- nadobudli nehnuteľnosť, kúpili do osobného vlastníctva ( stali sa vlastníkmi pozemku, stavby, bytu alebo nebytového priestoru) a súčasne bude zmena k 1. januáru 2018 zapísaná v katastri nehnuteľností.
- predali nehnuteľnosť ( zaniklo im vlastníctvo k pozemku, stavbe, bytu alebo nebytovému priestoru) a súčasne zmena bola k 1. januáru 2018 zapísaná v katastri nehnuteľností
- alebo u nich nastali zmeny skutočností, ktoré majú rozhodujúci vplyv na vyrubenie dane.
Potrebné tlačivá k priznania dane sa nachádzajú u Mariky Kardosovej na obecnom úrade.
V prípade nepodania daňového priznania obec pristúpi k vyrubeniu pokuty.
celý text

ostatné | 4. 1. 2018 | Autor:

Vážení obyvatelia!

Oznamujeme vám, že dňa 08.01.2018, v pondelok ráno sa uskutoční odvoz vianočných stromčekov od rodinných domov.
Žiadame, aby ste vianočné stromčeky vyložili pred váš rodinný dom.
celý text

ostatné | 4. 1. 2018 | Autor:

Oznámenie FITT ZONE

Oznamujeme naším starším i mladším obyvateľom, ktorí si chcú zašportovať, že sme otvorili náš fitness centrum s názvom FITT ZONE vo Vydranoch č. 585.

Otváracia doba:
pondelok – piatok 9.00 – 21.00 hod.
sobota a nedeľa 14.00 – 20.00 hod.

Ďalšie informácie Vám poskytneme osobne, alebo na tel. čísle 0948/ 219 777.
Srdečne očakávame každého záujemcu o šport!
celý text

ostatné | 18. 12. 2017 | Autor:

SEPARÁCIA v roku 2018


Podľa zákona, ktorý vstúpil do platnosti minulý rok, zbierame len takých plastov, ktoré sú spôsobilé na ďalšiu recykláciu. Veľmi znečistené a degenerované (spálené UV žiarením) plasty nie sú vhodné na vyššie uvedené ciele. Je ešte jeden problém, keď možno, že plasty nie sú znečistené alebo degenerované, ale zatiaľ ich nerecyklujú. V budúcnosti nevieme odviezť také vrecia, v ktorých sú nevhodné plasty.

Zbierame:
- PET fľaše od nápojov
- PE/PP fľaše od domácej drogérie /čistiace prostriedky, šampóny,..../
- Obalová fólia, reklamné tašky, očistená agrofólia/nadzemná časť/,fólie zo stavebných materiálo
- Prepravky, záhradný nábytok, kanistre, čisté kýble /položiť ich vedľa vriec/
- Umelohmotné predmety z domácností / hračky bez železa,..../
- Plechovky od nápojov, od piva, plechovky od konzerv a farieb
- TetraPack /obaly od mlieka a džúsov,...../

Nezbierame:
- Prepravky na jedlá, jogurtové kelímky, tácky na mäso
- Sáčky od sladkostí, celofánové a tatrafánové sáčky
- Degenerované, zašpinené predmetz
- Okenné žalúzie, okenné rámy, plastové obklady
- Kanistre, fľaše od motorových olejov
- Kanistre, fľaše od postrekov a tvrdej chemikálie
- Bazény, polievacie hadice, topánky
- Vnútorné čalúnenie, plasty od automobilov
- Polystyrén
- Kýble znečistené betónom, farbami, zeminou.....
- Umelohmotné časti elektrospotrebičov / tieto patria medzi elektroodpady/

Ďalšie dôležité informácie:
Len priesvitné vrecia zbierame, lebo všeobecnosti v tmavých, nepriesvitných sú také odpady, ktoré nezbierame.
Žiadame PET fľaše pošliapať na plocho a tak uložiť do zberových vriec.
Vyložiť len plné vrecia, ktoré sú určené na zber.
Väčšie, tvrdé predmety uložiť vedľa vriec.

Harmonogram zberu PET v roku 2018 - Vydrany:

Január: 8
Február: 5
Marec: 5
April: 6
Máj: 7
Jún: 4
Júl: 2
August: 6
September: 3
Október: 1
November: 5
December: 3
celý text

ostatné | 12. 12. 2017 | Autor:
Kurz opatrovania detí 1

Kurz opatrovania detí

SLOVENSKÝ ČERVENÍ KRÍŽ v Dun. Strede -
Kurz opatrovania detí celý text

ostatné | 12. 12. 2017 | Autor:
Opatrovateľský kurz 1

Opatrovateľský kurz

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ v Dun. Strede -
Opatrovateľský kurz v termíne od 29.12.2017 do 06.02.2018 celý text

ostatné | 12. 12. 2017 | Autor:

Voľby do orgánov Trnavského samosprávneho kraja konaných 04.11.2017

Voľby do orgánov Trnavského samosprávneho kraja konaných 04.11.2017 celý text

ostatné | 4. 11. 2017 | Autor:

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča celý text

ostatné | 1. 11. 2017 | Autor:

Vážení obyvatelia !

Touto cestou Vám oznamujeme, že na základe Občianskej iniciatívy 29. októbra 2017 teda v nedeľu predpoludní o 10 hod. pred miestnym kostolom sa bude konať protest proti umiestneniu Horthyho busty vo Vydranoch. Obec Vydrany touto cestou žiada účastníkov o zachovanie pokojného postoja počas konania protestu. celý text

ostatné | 27. 10. 2017 | Autor:

Vážení občania

Hlásenie Západoslovenskej energetiky a.s.

Dnes a v najbližších dňoch Vás navštívia pracovníci Západoslovenskej energetiky. Pracovníci menom Ing. Peter Malíšek, Patrik Severín, Sára Gajdúšková, Erika Horváthova a Klaudia Beréšová vás budú kontaktovať na základe doručeného oznamu o návšteve a aktualizácii kontaktných údajov zákazníka, optimalizácie tarify.

Buďte im k dispozícii od 13.00 do 18.00.

Totožnosť pracovníkov si môžete overiť na zákazníckej linke ZSE 0850 111 555.

Zodpovedný pracovník: Patrik Severín
Tel. kontakt: 0948 475 102 celý text

ostatné | 24. 10. 2017 | Autor:

Vážení obyvatelia!

Oznamujeme vám, že dňa 17.10.20107 ( utorok)

bude miestna pošta zatvorená. celý text

ostatné | 16. 10. 2017 | Autor:

Oznamujeme vám

Oznamujeme vám, že dňa 05.10.2017 (štvrtok) bude miestna pošta zatvorená. celý text

ostatné | 4. 10. 2017 | Autor:

Oznamujeme

Oznamujeme majiteľom psov,

že dňa 07.10.2017, v sobotu v čase od 10.00 do 11.00 hod.
pri budove MINIMARKET
sa koná povinné očkovanie psov proti besnote,

Cena jedného očkovania stojí 5,- EUR.
celý text

ostatné | 4. 10. 2017 | Autor:

Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

Lehota na delegovanie členov
do okrskových volebných komisií je
05.10.2017
do polnoci.

Poštová a elektronická adresa na doručenie
oznámenia o delegovaní člena a náhradníka
do okrskovej volebnej komisie:

Obec Vydrany
Námestie Svätého Štefana 71
930 16 Vydrany celý text

ostatné | 2. 10. 2017 | Autor:

Delegovanie člena do OkVK r. 2017

V zmysle §138 ods.1 zákona NR SR č. 180/2014 Z.z o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručuje politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb. V zmysle ods.3 citovaného paragrafu oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota na delegovanie členov do okrskových volebných komisií je 05.10.2017 do polnoci.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka treba doručiť na adresu :

Obec Vydrany
Námestie Svätého Štefana 71
930 16 Vydrany celý text

ostatné | 29. 9. 2017 | Autor:

Zoznam zaregistrovaných kandidátov - OkVK r. 2017

Zoznam zaregistrovaných kandidátov - OkVK r. 2017 celý text

ostatné | 27. 9. 2017 | Autor:

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia

Z hľadiska ochrany pred požiarmi je zvlášť rizikovým obdobím čas vykurovacieho obdobia. V tomto období dochádza k častým vznikom požiarov s vysokými škodami na majetkoch

a v mnohých prípadoch dochádza aj k zraneniam či úmrtiam osôb.
Nesprávnou obsluhou, nedostatočnou prípravou a kontrolou vykurovacích zariadení zvyšujeme riziko porúch, požiarov a výbuchov. Už dlhoročne najčastejšou príčinou vzniku požiarov sú poruchy vykurovacích telies, poruchy na dymovodoch, na komínoch a úlety iskier z komínov. Z poznatkov vyplývajúcich zo zisťovaní príčin vzniku požiarov tieto zapríčiňujú najmä nedodržanie základných preventívnych opatrení.
Na zníženie rizík spôsobujúcich vznik požiarov a tým uchránenia vlastného majetku, zdravia prípadne života odporúčame najmä:
dať preveriť technický stav vykurovacích zariadení odborníkmi a zistené nedostatky včas odstrániť,
zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou pred pripojením palivového spotrebiča na komín,
pravidelne dať preveriť stav dymovodov, komínov a zabezpečiť ich čistenie a kontrolu odborníkom (kominárom alebo osobou s odbornou spôsobilosťou), ktorý zároveň vydá aj potvrdenie o technickom stave týchto zariadení,
uchovávať a predkladať kontrolným skupinám obce potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína,
prevádzkovať vykurovacie zariadenie len podľa návodu výrobcu,
nepreťažovať vykurovacie telesá, nepoužívať provizórne, najmä laicky vyhotovené technické zariadenia súvisiace s vykurovaním,
do kotolní alebo v blízkosti vykurovacích zariadení doporučujeme inštalovať detektor úniku plynu resp. detektor oxidu uhoľnatého,
v blízkosti vykurovacích telies udržiavať čistotu a pravidelne odstraňovať horľavé látky,
nenechať vykurovacie telesá počas prevádzky bez dozoru a nedovoliť deťom, aby obsluhovali tieto zariadenia, alebo do nich zasahovali,
na rozkurovanie používať vždy odporučené a povolené palivá, zariadenia a pomôcky,
dbať na to, aby vykurovacie zariadenia a šporáky boli dostatočne vzdialené od horľavých konštrukcií a aby tieto konštrukcie v blízkosti tepelných zdrojov boli chránené nehorľavými ochrannými podložkami,
popol skladovať v uzavretých nerozbitných nehorľavých nádobách oddelene od ostatného odpadu,
sklady palív udržiavať tak, aby jednotlivé druhy palív boli skladované oddelene, a pokiaľ možno bez organických prachov,
Len dôsledným dodržaním týchto rád a iných súvisiacich opatrení môžete znížiť riziko vzniku požiarov, mimoriadnych udalostí, zbytočných škôd a tragédií spôsobených používaním vykurovacích zariadení. celý text

ostatné | 20. 9. 2017 | Autor:

Vážení obyvatelia!

Dovolíme si vás upozorniť, že od 18.09.2017 do 29.09.2017
budú na stránke TTSK (www.trnava-vuc.sk) v sekcii doprava
zverejnené návrhy nových cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy na obdobie platnosti 2017/2018 k Vášmu pripomienkovaniu, ako
aj pripomienkovaniu cestujúcou verejnosťou.
Vaše požiadavky zasielajte do 29.09.2017 e-mailom alebo písomne dopravcovi, ktorý zabezpečuje svojimi linkami dopravnú obslužnosť Vašej obce a na vedomie TTSK, odboru dopravnej politiky. celý text

ostatné | 18. 9. 2017 | Autor:

Vážení obyvatelia!

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
v Dunajskej Strede
odvoláva
čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
v územnom obvode okresu Dunajská Streda
od 14.09.2017 od 9.00 hod. celý text

ostatné | 14. 9. 2017 | Autor:

Vážení obyvatelia!

Miestny spolok Slovenského červeného kríža vo Vydranoch
Vám touto cestou oznamuje,
že v SOBOTU, 16. septembra 2017
medzi 9,00 a 17,00 usporiada 10 centovú BURZU ŠIAT


v miestnom kultúrnom dome.
Všetkých srdečne očakávame! celý text

ostatné | 11. 9. 2017 | Autor:

Vážení obyvatelia!

Oznamujeme vám, že Obecný úrad vo Vydranoch

bude v čase od 12.09.2017 do 18.09.2017
zatvorený z dôvodu vnútorných rekonštrukčných prác. celý text

ostatné | 8. 9. 2017 | Autor:

Vážení obyvatelia!

Oznamujeme vám, že dňa 07.09.2017 (štvrtok) bude miestna pošta zatvorená. celý text

ostatné | 6. 9. 2017 | Autor:

Vážení obyvatelia!

V pohostinstve „Állj meg vándor“
v dňoch 01.09.2017-02.09.2017 (piatok, sobota)
ponúkajú hamburger, pečenú klobásu
a držkový perkelt s haluškami.
celý text

ostatné | 30. 8. 2017 | Autor:

Vážení obyvatelia!

Západoslovenská distribučná a.s. vám oznamuje, že
od 21.08.2017 (pondelok) do 27.08.2017 (nedeľa)
vykonáva odčítanie stavu elektromerov.
celý text

ostatné | 21. 8. 2017 | Autor:

Vážení obyvatelia!

22.08.2017 celý text

ostatné | 27. 7. 2017 | Autor:

Podvody. Ako sa im brániť????

Podvody. Ako sa im brániť???? celý text

ostatné | 25. 7. 2017 | Autor:
#

Opatrovateľský kurz

Opatrovateľský kurz celý text

ostatné | 14. 7. 2017 | Autor:

Vážení obyvatelia!

Oznamujeme vám, že dňa 30.05.2017 (utorok) bude miesta pošta zatvorená. celý text

ostatné | 29. 5. 2017 | Autor:

Vážení obyvatelia!

Touto cestou vás opätovne upozorňujeme,
že komunály odpad dávajte do zberných nádob
a vedľa týchto nádob nedávajte žiadne iné odpady
vo vreciach alebo v iných nádobách.
Ďalej do zberných nádob nedávajte stavebný odpad, napr. betón.
V prípade nerešpektovania našej žiadosti
firma zaoberajúca sa odvozom odpadu
tento odpad nebude odvážať. celý text

ostatné | 1. 5. 2017 | Autor:
prvá
z 8
posledná