Obsah

VÝZVA

Typ: ostatné
Západoslovenská distribučná, a.s., ako poverený správca elektrických sietí na distribúciu elektrickej energie v súlade so zákonom č. 251/2012 Z.z. ,§ 11 odst. 1o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších v y z ý v a všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov ( ďalej len vlastník ) nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe Západoslovenskej distribučnej, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa § 43 zák.č. 251/2012 Z.z. v platnom znení.
Orezy drevín je možné realizovať vo vegetačnom období od 01.04. – 30.09.
Výrub drevín je možné vykonávať mimo vegetačného obdobia.
Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti.

O nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpečnostných dôvodov pre prípad výrubu a orezu porastov je nutné požiadať v lehote min. 25 dní pred plánovanou realizáciou prác na Západoslovenská distribučná, a.s.
tel.č. 031/557 32 43 – Ing. Loránt Burián.


Vytvorené: 23. 1. 2018
Posledná aktualizácia: 23. 1. 2018 13:21
Autor: