Navigácia

Obsah

Materská škola s VJM

 


 

Základné identifikačné údaje o materskej škole

Názov organizácie:       Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Vydrany

Óvoda – Hodos

Kontakt (adresa, telefón, e-mailová adresa): Kontakty

Zriaďovateľ:   Obec Vydrany

Riaditeľka:    Mgr. Adriana Gaál

 

Personálne obsadenie materskej školy

Pedagogickí zamestnanci:    Mgr. Adriana Gaálkolektív

Zuzana Horváthová

Gálffy Alexandra

Bc. Hodosiová Mónika

Prevádzkový zamestnanec:  Simonová Zuzana - upratovačka 

 


 
Prevádzka materskej školy: Počas pracovných dní materská škola je v prevádzke

od 6.45 hod. do 16.30 hod.

Profilácia materskej školy

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským vo Vydranoch je predškolské zariadenie poskytujúce celodenné a poldenné predprimárne vzdelávanie pre deti vo veku od troch do šiestich rokov, ako aj pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Poslaním materskej školy je dopĺňať rodinnú výchovu a odborným pedagogickým prístupom s využívaním edukačných aktivít rozvíjať osobnostné kompetencie detí v oblasti kognitívnej, emocionálnej, somatickej a sociálnej. Výchovno-vzdelávací proces obohacujeme o nové prvky, formy a metódy výchovnej práce, nadštandardné aktivity a tým kultivujeme detskú osobnosť podľa individuálnych predpokladov. Využívaním vlastného školského programu ,,Hľadači pokladov“ pripravujeme deti na bezproblémový vstup do základnej školy. Výchovná činnosť a edukačné aktivity sú zamerané na rozvíjanie komunikačných kompetencií a pestovanie lásky k materinskému jazyku, na poznávanie a ochranu životného prostredia, na rozvíjanie prosociálneho správania,  na vytváranie poznatkov a zručností v oblasti zdravého životného štýlu a na rozvíjanie individuality a kreativity.

Materská škola v súčasnosti je dvojtriedna s veľkým školským dvorom, slúžiacim na rozvíjanie pohybových zručností a zvyšovanie fyzickej zdatnosti detí. V školskom roku 2014/2015 materskú školu navštevuje 41 detí. Výchovno-vzdelávaciu činnosť vykonávajú štyri kvalifikované učiteľky.