Navigácia

Obsah

Kultúra

EUEU

Názov projektu                Správny krok k tolerancií

                                          The Right Step towards Tolerance

                                          Helyes lépés a tolerancia irányában


 

Opis hlavného organizátora

Obec Vydrany sa nachádza v južnej časti západného Slovenska v tesnej blízkosti okresného mesta Dunajská Streda.  Vydrany v stredoveku patrili k poddanstvu Bratislavského hradu. Od XV. st. sa už objavujú v súdobých prameňoch ako šľachtická obec. Pre obec je typické národnostne zmiešané obyvateľstvo. V obci žijú príslušníci Slovenskej národnosti, rovnako ako aj početná skupina obyvateľov maďarskej národnosti, a aj niekoľko príslušníkov rómskej národnosti. Život občanov v obci a jej celkový obraz sa prejavuje aj vdaka kultúrnemu a historickému dedičstvu lokality a jej geografie. Miestna samospráva realizovala niekoľko rozvojových projektov týkajúcich sa infraštruktúry a rozvojom svojich služieb, aby si udržala nielen  mladú generáciu. Obec má široké zastúpenie v pôsobností mimovládnych organizácií, ktoré sa starajú o bohatý kultúrny život v obci.

 

Ciele projektu

Hlavným cieľom bohato zostaveného podujatia je naplniť stanovené ciele programu Európa pre občanov. Hlavnou myšlienkou je dať občanom príležitosť spolupracovať a podieľať sa na budovaní užšie prepojenej Európy, ktorá je demokratická, jednotná a obohatená o kultúrnu rozmanitosť.  

Na predstavenie medzikultúrnej tolerancie vytvorili organizátori medzinárodný program v podobne rôznych kultúrnych a folklórnych vystúpení. Pozdvihnú sa hodnoty tradičných ľudových zvykov a kultúry zúčastnených obcí, ktoré budú reprezentovať svoj národ – Slovenský, Maďarský, Rumunský, Slovinský a Srbský.. Každý z partnerov sa predstaví svojim kultúrnym programom, v rámci ktorého predvedie tradičné zvyky, folklór, kultúru ale aj svoj jazyk.

Stretnutie bude koncentrované na multikultúrny program na javisku, ktorý ponúkne jedinečné vystúpenia rôznych generácií a národov. Týmto špecifickým programom  posilní toleranciu a vzájomné porozumenie medzi európskymi občanmi.

Práve kultúrna rozmanitosť je to čo ľudí spája a tvorí jeden z pilierov Európskej identity a jedným z nosných prvkov projektu. Po oboznámení sa s jednotlivými národmi a národnosťami podujatie prispeje k rešpektovaniu a podpore jazykovej rozmanitosti a zároveň prispeje  k rozvoju medzikultúrneho dialógu.

Ďalším pilierom je Európske občianstvo, ktoré je tiež súčasťou aktivít projektu. Prostredníctvom nich  účastníci budú mať možnosť spoznať základné princípy EÚ. Je to právo a možnosť občanov a zároveň je to prvok, ktorý pomáha prekonávať hranice štátov. Prvok povzbudenia európskeho povedomia v občanoch bude zhmotnený v stane Európskej Únie, ktorého cieľom nebude len poskytovanie propagačných materiálov – informačných letákov a brožúr o Európskej únii, ale aj otvorenie aktuálnej otázky v podobe reflexií účastníkov na vplyv politík EÚ na každodenný život Európskeho občana.  

Je potrebné poukázať na aktuálny problém narastajúceho euroskepticizmu či utečeneckej krízy. Nemali by sme zabúdať na solidaritu v čase krízy a pomôcť ľudom v núdzi. Sú naše obavy opodstatnené alebo len vychádzajú z predsudkov voči nepoznanému. Je potrebné ba až nutné sa nad týmto zamyslieť a začať konať.

Dané aktivity sú zamerané na témy, ktoré podporujú a predovšetkým motivujú občanov k demokratickej a občianskej účasti na úrovni Únie rozvíjaním chápania procesu tvorby politiky Únie zo strany občanov. Propagujú príležitosti na spoločné zapojenie sa a rozvíjajú témy o dôležitosti dobrovoľníctva na úrovni Únie.

Projekt svojim zameraním na aktivizáciu občanov a ich zapojenie do partnerstva rieši zásadný problém politickej apatie občanov voči konaniu v prospech spoločnosti. Poukazuje tak na povinnosť občanov vyplývajúcej z členstva v zjednotenej únii. Vedené diskusie sa dotknú aj vízií a predstáv občanov o budúcnosti Európy.

Práve dané témy budú predmetom diskusií, vedených pri spoločných stretnutiach, počas celej doby konania podujatia. Cielene zapája do projektových aktivít všetky generácie. Cieľom novovytvorenej spolupráce je vytvorenie vízie dlhodobejšej spolupráce týchto piatich obcí a postupne dosiahnuť rozširovanie partnerstva napríklad o obce z Rakúska či Poľska.

 

Dopad projektu

Organizátori 3dňového podujatia očakávajú dopady a prínosy vo všetkých sférach. Podujatie sa bude niesť v duchu priateľstva a kultúry. Navyše s účasťou medzinárodných účastníkov za predpokladu vytvárania pevnejších partnerských vzťahov medzi všetkými generáciami. Organizátori sa snažia zabezpečiť také prostredie, v ktorom sa všetci účastníci cítia dobre, majú pocit otvorenosti, potrebnosti, priateľstva a bezpečnosti.

 

Prezentáciou tradícií 5 národov v rámci jednotlivých aktivít podujatia sa poukáže na kultúrnu diverzitu a zároveň rovnaké prvky, ktoré sa zachovali z minulosti.

Je veľmi dôležité šíriť osvetu EÚ, odovzdávať skúsenosti a možnosti mladšej generácii, poukázať na krásy regiónov, hrdosť kultúr a zvykov.

Kultúra je práve to čo utužuje vzťahy a vytvára dobrú náladu. To je potrebné pre dlhodobé vzťahy. Kultúrny a sociálny dialóg pomôže búrať bariéry, ktoré by bránili v nadväzovaní priateľstiev. Účastníci sa budú navzájom zbližovať cez rôzne typy aktivít.

Spolu budú zapojení do súťaží, prezentácií, športových, kultúrnych a vzdelávajúcich aktivít. Zbližovať sa budú tak občania, ako aj rodiny a generácie.

Takéto podujatie dáva možnosť všetkým občanom zapájať sa do diskusií o EÚ ktoré vedú k základným myšlienkam EÚ. Zvýši sa tým vedomie ľudí, ktorí budú mať v budúcnosti možnosť využiť získané vedomosti o EÚ.

 

Občania budú informovaní o aktuálnej situácii v ostatných štátoch EÚ a budú mať prehľad o jej dianí a prínosoch pre nás ostatných. Nakoľko mnohí ľudia majú málo vedomostí a taktiež malý záujem o EÚ je potrebné im aj takýmto spôsobom pripomínať pozitíva EÚ.

Významný dlhodobý dopad projektu je badať aj v oblasti pozdvihnutia povedomia občanov o účasti v spoločenstve EU. Občania sa budú môcť zúčastniť prednášok, na ktorých sa budú prezentovať hodnoty EÚ, jej história a vízia do budúcnosti, dlhodobý dopad na každodenný život obyvateľov. Budú informovaní o témach týkajúcich sa Európskych politík, ako aj ich právach ale aj povinnostiach ako Európskych občanov.

A samozrejme informácie budú primeraným spôsobom podávané aj najmladšej generácii. Špecifické aktivity budú rozvíjať diskusie a debaty o získaných informáciách, či už v rámci pripraveného programu, alebo pri neoficiálnych diskusiách, ktoré vzniknú pri večernom posedení. Účastníci sa chcú plnohodnotne podieľať na tvorbe politík EÚ z pozície Európanov. S kompetentnými budú môcť rozoberať úlohy a povinnosti europoslancov, ich doterajšie výsledky a naplnené ciele. Význam európskeho občianstva a spolupatričnosti a tým byť aktívnym na demokratickej úrovni.

 

Je nutné riešiť narastajúci trend euroskepticizmu, rozoberať problém utečeneckej krízy, navrhnúť konkrétne opatrenia a pomôcť ľudom v núdzi, začleniť ich do spoločnosti.

Tieto ciele je možné dosiahnuť dobrovoľníctvom, zviditeľnením ich práce a zmýšľaním v dnešnej dobe, hlavne nenásilnou formou ho šíriť ďalej do všetkých štátov. Najdôležitejším dopadom celého podujatia je vytváranie silnejších a dlhodobejších priateľstiev a nasmerovania jeho ďalšieho rozvoja. Spoločnými diskusiami partnerov sa určia nové smery partnerstva a aj užšia spolupráca. Realizovaním podujatia sa dosiahne väčšie zapojenie sa bežných občanov do partnerstva a zvýši sa záujem o spoločenské dianie v obci. Dôjde k užšej výmene skúseností a názorov medzi organizáciami, inštitúciami, ale hlavne medzi občanmi a informácií vo svojich regiónoch.

 

Prínosy projektu

 

Spoznanie piatich národnosti, pokiaľ ide o rôznorodosti kultúr, zvykov a tradícií

Poukázanie na históriu a rozmanitosť EÚ

Posilňovanie európskeho občianstva, budúcnosti EÚ a témy dobrovoľníctva..

Poukázanie na problémy menej rozvinutých krajín ..

Upozornenie na aktívnejšie zapojenie mladých ľudí v EÚ

Zachovanie ľudových tradícií, zvykov, remesiel, tanca i piesní

Zvýšenie povedomia o bohatstve kultúrnych a jazykových rôznorodostí

Rozvíjať osobnosť či prezentovanie svojich pôsobností vo svojich krajoch

Partnerstvá získajú nový impulz v podobe posilnenia spolupráce

Podporovať medzikultúrny dialóg a rovnaký prístup

Šírenie myšlienky dobrovoľníctva

 

Fotogaléria:

Galéria tu

Súbory na stiahnutie:

SK,EN,HU - Leták - tu ku stiahnutiu .pdf, 115,58 kB

SK - Plagát - tu ku stiahnutiu .pdf, 143,54 kB

SK- Pozvánka - tu ku stiahnutiu .pdf, 69,07 kB

HU - Plagát - tu ku stiahnutiu .pdf, 143,38 kB

HU - Pozvánka - tu ku stiahnutiu .pdf, 69,49 kB 

EN - Plagát - tu ku stiahnutiu .pdf, 142,3 kB

EN - Pozvánka - tu ku stiahnutiu .pdf, 68,4 kB

SK - INFO - tu ku stiahnutiu .pdf, 297,85 kB

HU - INFO - tu ku stiahnutiu .pdf, 227,04 kB

EN - INFO - tu ku stiahnutiu .pdf, 275,69 kB

 

Video:

 

Názov projektu               Správny krok k tolerancií

                                          The Right Step towards Tolerance

                         Helyes lépés a tolerancia irányában 

 

 EUEU  

 

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Európskej komisie

Ďakujem Vám veľmi pekne za spoluprácu