Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: OcUVY-553/2024

Číslo registratúrneho záznamu: 1542/2024

Zverejnenie zámeru prenechania nehnuteľného majetku Obce Vydrany do nájmu / Árpád Kovács

Vyvesené: 12. 6. 2024

Dátum zvesenia: 27. 6. 2024

Späť