Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenie

2017

Dodatok č.1 k VZN č.3/2016 Stiahnuté: 439x | 03.03.2017

2016

č.01/2016 - Územného plánu obce Vydrany – Zmeny a doplnky č.3 Stiahnuté: 439x | 17.03.2022

č.02/2016 - VZN o poskytovaní sociálnej služby, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby – prepravná služba Stiahnuté: 638x | 17.03.2022

č.03/2016 - VZN o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Vydrany Stiahnuté: 483x | 17.03.2022

Dodatok č.1 - VZN č.01/2013 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Vydrany Stiahnuté: 522x | 17.03.2022

Smernica č.1/2016 - o postupe zadávania zákaziek podla zákona č.343/12015 Z. z. o verejnom obstarávani a o zmerre a doplneni niektorych zákonov v zneni neskoršich predpisov pri výbere dodávateľov v podmienkach verejného obstarávateľa obce Vydrany Stiahnuté: 418x | 17.03.2022

Smernica č.2/2016 - INTERNÁ SMERNICA o evidovaní, odpisovaní a účtovan[ majetku Stiahnuté: 480x | 17.03.2022

2015

1/2015 - VZN o registratúrny poriadok na správu registratúry a registratúrny plán Obecného úradu Vydrany Stiahnuté: 568x | 17.03.2022

č. 2/2015 - VZN o zásadách odmeňovania starostu, hlavného kontrolóra, poslancov obecného zastupiteľstva, členov komisií zastupiteľstva a odmeňovania pracovníkov obecného úradu Stiahnuté: 537x | 17.03.2022

č. 3/2015 - VZN návrhu Územného plánu obce Vydrany- Zmeny a doplnky č.2 Stiahnuté: 437x | 17.03.2022

č. 4/2015 - VZN - Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Vydrany Stiahnuté: 513x | 17.03.2022

č. 5/2015 - VZN o umiestnení plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách pri voľbách do NR SR Stiahnuté: 528x | 17.03.2022

Dodatok č.1 k VZN č.4/2015 - Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Vydrany Stiahnuté: 441x | 17.03.2022

2014

č. 1/2014 Stiahnuté: 420x | 02.04.2014

č. 2/2014 Stiahnuté: 509x | 20.06.2014

č. 3/2014 Stiahnuté: 437x | 03.07.2014

č. 4/2014 Stiahnuté: 413x | 10.09.2014

č. 5/2014 Stiahnuté: 475x | 24.09.2014

č. 6/2014 Stiahnuté: 427x | 08.12.2014

č. 7/2014 Stiahnuté: 433x | 08.12.2014

Stránka