Navigácia

Obsah

Materská škola

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://ovodahodos.edupage.org/text/?text=text/text1&subpage=1

Základné údaje o materskej škole

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámenie pre rodičov a záujemcov o otvorení materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským (289.07 kB)

Zápis detí do Materskej školy Vydrany na školský rok 2021/2020 (832.36 kB)
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (229.77 kB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prehľad o usporiadaní denných činností v MŠ

 

Denný poriadok

 

 

6.45 – 9.00 hod.

- otvorenie MŠ, schádzanie detí

hry a hrové činnosti

- spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít

- pohybové a relaxačné cvičenia

9.00 – 9.30 hod. - osobná hygiena, desiata
9.30 – 11.45 hod.

- edukačné aktivity – zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej, hodobno-pohybovej, výtvarnej, dramatickej,
grafomotorickej atď. oblasti

- pobyt vonku - vychádzka, pohybové aktivity na školskom dvore

11.45 – 12.15 hod. - osobná hygiena, obed
12.30 – 14.30 hod. - osobná hygiena, odpočinok
14.30 – 15.15 hod. - pohybové a relaxačné cvičenia, hygiena, olovrant
15.15 – 16.30 hod.

hry a hrové činnosti – individuálne, skupinové, priamo i nepriamo usmernené

-hodnotenie dňa