Navigácia

Obsah

Opatrovateľská služba v obci Vydrany

Opatrovateľská služba v obci Vydrany

Dopytovo- orientovaný projekt
Riadiaci orgán : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Kód projektu: 312081BJF5
Miesto realizácie projektu : Obec Vydrany
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01
Použitý systém financovania: kombinácia zálohovej platby a refundácie
Trvanie projektu: január 2022 - november 2023
Hlavná aktivita projektu : Poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí

Účelom Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je spolufinancovanie
schváleného Projektu Prijímateľa a to poskytnutie NFP v rámci:
Operačný program: Ľudské zdroje
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os: 8. REACT-EU
Investičná priorita: 13 - Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID 19 vrátane
jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva
Špecifický cieľ: 8.1.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID 19 vrátane jej
sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

Schéma pomoci: Schéma štátnej pomoci na podporu opatrovateľskej služby č. ŠP SVHZ –
2/2021 uverejnená v Obchodnom vestníku dňa 7.6.2021, štátna pomoc na služby všeobecného
hospodárskeho záujmu v zmysle Rozhodnutia Komisie č. 2012/21/EÚ z 20. decembra 2011 o
uplatňovaní článku 106 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ na štátnu pomoc vo forme náhrady za
službu vo verejnom záujme udeľovanej niektorým podnikom povereným poskytovaním
služieb všeobecného hospodárskeho záujmu (Ú. v. EÚ L 7/3, 11.1.2012).
Cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č.
2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa, buď k dátumu
Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu, alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít
Projektu.

Cieľom projektu je poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby v domácom prostredí, aby
sa zabezpečilo zotrvanie občanov v prirodzenom domácom prostredí za účelom zlepšenia
kvality života občanov odkázaných na pomoc inej osoby. Projekt sa bude realizovať
prostredníctvom jednej hlavnej aktivity „Poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom
prostredí“
po dobu 24 mesiacov. Miesto realizácie projektu je obec Vydrany.

Realizáciou hlavnej aktivity projektu „Poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom
prostredí“
sa prispeje k naplneniu špecifického cieľa Podpora nápravy dôsledkov krízy v
kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva.
Hlavnou aktivitou projektu je Poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí,
ktorá bude prebiehať v zmysle zákona o sociálnych službách - § 12 odsek 1 písm. c) bod 2; §
13odsek 3 a § 41.

Cieľovou skupinou projektu sú:

 • deti, ktorým sa poskytujú sociálne a asistenčné služby
 • plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne a asistenčné služby
 • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo
 • verejnom aj v neverejnom sektore

Realizácia projektu prispeje k napĺňaniu 2 ukazovateľov:

Merateľné ukazovatele projektu:

 • P0274 Počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenia na
  vykonávanie služieb sociálneho začlenenia 4
 • P0966 Počet zamestnancov poskytujúcich sociálne alebo asistenčné služby 3

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 32 640,00 €

Výsledok projektu:

Realizáciou projektu sa prispeje v obci Vydrany k:

 • zvýšeniu informovanosti verejnosti o opatrovateľskej službe,
 • podpore zotrvania odkázaných osôb v prirodzenom domácom prostredí,
 • poskytovaniu domácej OS v potrebnom rozsahu pri udržaní vysokej kvality,
 • podpore samostatnosti odkázaných osôb, posilneniu ľudskej dôstojnosti,
 • rozvoju kvalitnej OS v domácich podmienkach ako alternatívy k pobytovým sociálnym službám pre občanov s vyšším stupňom odkázanosti, prevencia vyčerpania členov prirodzenej sociálnej siete pri čakaní na uvoľnenie miesta v pobytových službách,
 • podpore zosúladenia pracovného a rodinného života členov rodín odkázaných
  fyzických osôb,
 • vytváraniu podmienok prostredníctvom kvalitného poradenstva a následne poskytovanej domácej OS pre zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzických osôb a ich rodín viesť samostatný život,
 •  rozširovanie spektra sociálnych služieb pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a nepriaznivým zdravotným stavom,
 •  podpore odborného rozvoja pracovníkov v pozícii opatrovateľka s dôrazom na poskytovanie kvalitnej sociálnej služby v prirodzenom prostredí klienta.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk  www.ec.europa.eu  www.mpsvr.sk