Obsah

Všeobecné záväzné nariadenie

2018

Dodatok č.6 k VZN č.5/2012 Stiahnuté: 381x | 19.04.2018

2017

č.01/2017 - VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vydrany Stiahnuté: 780x | 17.03.2022

č.02/2017 - VZN o umiestnení plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách Stiahnuté: 444x | 17.03.2022

Dodatok č.1 k VZN č.3/2016 Stiahnuté: 354x | 03.03.2017

2016

č.01/2016 - Územného plánu obce Vydrany – Zmeny a doplnky č.3 Stiahnuté: 350x | 17.03.2022

č.02/2016 - VZN o poskytovaní sociálnej služby, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby – prepravná služba Stiahnuté: 491x | 17.03.2022

č.03/2016 - VZN o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Vydrany Stiahnuté: 358x | 17.03.2022

Dodatok č.1 - VZN č.01/2013 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Vydrany Stiahnuté: 441x | 17.03.2022

Smernica č.1/2016 - o postupe zadávania zákaziek podla zákona č.343/12015 Z. z. o verejnom obstarávani a o zmerre a doplneni niektorych zákonov v zneni neskoršich predpisov pri výbere dodávateľov v podmienkach verejného obstarávateľa obce Vydrany Stiahnuté: 326x | 17.03.2022

Smernica č.2/2016 - INTERNÁ SMERNICA o evidovaní, odpisovaní a účtovan[ majetku Stiahnuté: 349x | 17.03.2022

2015

1/2015 - VZN o registratúrny poriadok na správu registratúry a registratúrny plán Obecného úradu Vydrany Stiahnuté: 471x | 17.03.2022

č. 2/2015 - VZN o zásadách odmeňovania starostu, hlavného kontrolóra, poslancov obecného zastupiteľstva, členov komisií zastupiteľstva a odmeňovania pracovníkov obecného úradu Stiahnuté: 429x | 17.03.2022

č. 3/2015 - VZN návrhu Územného plánu obce Vydrany- Zmeny a doplnky č.2 Stiahnuté: 352x | 17.03.2022

č. 4/2015 - VZN - Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Vydrany Stiahnuté: 414x | 17.03.2022

č. 5/2015 - VZN o umiestnení plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách pri voľbách do NR SR Stiahnuté: 418x | 17.03.2022

Dodatok č.1 k VZN č.4/2015 - Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Vydrany Stiahnuté: 341x | 17.03.2022

2014

č. 1/2014 Stiahnuté: 330x | 02.04.2014

č. 2/2014 Stiahnuté: 400x | 20.06.2014

č. 3/2014 Stiahnuté: 328x | 03.07.2014

č. 4/2014 Stiahnuté: 321x | 10.09.2014

Stránka