Navigácia

Obsah

Obec Vydrany 

V stredoveku patrili k poddanstvu Bratislavského hradu. Od XV. storočia sa už objavujú v súdobých prameňoch ako šľachtická obec. Odtiaľto pochádza aj šľachtická rodina Vermešovcov a Hodossyovcov.
V listinách z XIII. a XIV. storočia píšu o Vydranoch, ako o príslušenstvu bratislavského hradu. Podľa listiny pochádzajúcej z r. 1473 obec patrila zemanom pochádzajúcich z Vydran. 

Viacej nájdete tu ⇒

Aktuality

01.06.2018

Vážení obyvatelia!

Vďaka zavedeniu separácie bioodpadu môžeme znížiť komunálny odpad, čo znamená znížiť náklady na zber a zvoz odpadu. „ Spoločným úsilím dokážeme znížiť množstvo netriedeného komunálneho odpadu – pomôže tak životnému prostrediu okolo nás.„ Touto cestou vám oznamujeme, že záujemcovia si na obecnom úrade osobne môžu proti podpisu prevziať nádobu s objemom 240 litrov na účely zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Do uvedených nádob je možné ukladať kuchynský a klasický zelený odpad, a to: a) šupy z čistenia zeleniny a ovocia, a) kvety b) kávové a čajové zvyšky, b) tráva c) vaječné škrupiny, c) lístie d) starý chlieb, d)drevný odpad zo strihania, orezávania krovín a stromov e) zvyšky jedla, e) vypletá burina f)škrupinka z orecha, f) pozberové zvyšky z pestovania g) vlasy, g) zhnité ovocie a zelenina h) chlpy, h) piliny, hobliny, drevný popol, i) papierové vrecko znečistené • Harmonogram odvozu bio odpadu zabezpečuje obec Vydrany v súčinnosti s s.r.o. Hodus Komunal, prvýkrát 12.06.2018. • Termíny vyprázdňovania uvedených nádob budú dostupné na webovej stránke obce Vydrany a v mesačníku Hodos a mi falunk – Vydrany, Naša dedina. Kontaktná osoba: Alžbeta Budinszká, Mária Kardosová tf.č.: 5522125

Detail

15.03.2018

INFEKČNÁ ANÉMIA KONÍ

Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda (ďalej len “RVPS Dunajská Streda“) Vás týmto v zmysle § 16 ods. 7 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2007 Z. z.“) informuje o výskyte infekčnej anémie koní (ďalej len “IA koní“) v SR. Laboratórnym vyšetrením bolo potvrdené tretie ohnisko infekčnej anémie (IA) koní na Slovensku. Ochorenie bolo diagnostikované u jedného koňa súkromného chovateľa v obci Jelšovec okres Lučenec. IA koní má akútny alebo chronický priebeh a taktiež môže prebiehať bez klinických príznakov. Klinicky sa choroba najčastejšie prejavuje zvýšením telesnej teploty, anémiou, chradnutím, zníženou výkonnosťou koní a niekedy úhynom. Ochorenie sa môže prenášať cicajúcim hmyzom, krvou infikovaných zvierat, nástrojmi, krmivom, pohlavnou cestou a ošetrujúcim personálom. Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ďalej len „ŠVPS SR") a RVPS Lučenec bezodkladne prijali nevyhnutné opatrenia na zabránenie šírenia IA koní na Slovensku zahŕňajúce utratenie infikovaných koní v ohnisku nákazy, dočasný zákaz premiestňovania vnímavých zvierat, vrátane organizovania pretekov, výstav a trhov. Pri infekčných ochoreniach zvierat platí, že najväčším rizikom ich šírenia sú neregistrované zvieratá s neznámym pôvodom a štatútom zdravia (nevyšetrené zvieratá). ŠVPS SR nariadila vykonať kontroly plnenia VPO v chovoch koní a nariadenie odberu vzoriek na EIA v chovoch, v ktorých nebol monitoring IA koní v roku 2017 a 2018 realizovaný v súlade s Plánom VPO na rok 2017 a 2018. Každý držiteľ/chovateľ koňovitých zvierat je povinný podľa platnej legislatívy zabezpečiť registráciu chovu koňovitých zvierat v CEHZ, identifikáciu (trvalé označenie) koňovitých zvierat a ich registráciu v CEHZ. Upozornenie: V prípade zistenia neregistrovaných chovov koní a v nich chovaných zvierat sú RVPS povinné uložiť pokutu (pre chovateľov/držiteľov fyzické osoby je výška pokuty do 300 EUR § 48 ods. 1 písm. a) a pre chovateľov/držiteľov fyzické osoby- podnikateľov alebo právnické osoby od 400 EUR do 3 500 EUR § 50 ods. 1 písm. e) podľa zákona č. 39/2007 Z. z.). V prípade že chovateľ/držiteľ nesplní povinnosti nariadené orgánom veterinárnej správy a nezabezpečí podľa § 46 nariadené vyšetrenie zvierat alebo nepredloží požadované výsledky vyšetrení, bude mu uložená pokuta (pre fyzické osoby od 400 EUR do 1 000 EUR § 48 ods. 3, písm. k) a pre fyzické osoby- podnikateľov alebo právnické osoby od 1 750 EUR do 20 000 EUR § 50 ods. 2 písm. c) podľa zákona č. 39/2007 Z. z.).

Detail


Vítame Vás v našej obci
 

obrazok