Navigácia

Obsah


                                Vítame Vás v našej obci
 

obrazok

Miestny rozhlas

21.01.2019

Vážení obyvatelia!

Oznamujeme Vám, že odvoz biologicky rozložiteľného odpadu z územia obce Vydrany zajtra (22.01.2019) sa neuskutoční. O termíne odvozu Vás budeme informovať. Za pochopenie Vám ďakujeme.

Detail

11.01.2019

Vážení obyvatelia!

Vážení obyvatelia!

Obecný úrad vo Vydranoch touto cestou upozorňuje obyvateľov, že za zdaňovacie obdobie na rok 2019 podávajú daňové priznanie (alebo čiastkové daňové priznanie) do 31. 1. 2019 tí daňovníci, ktorí počas roka 2018 (od 2. 1. 2018 – 31. 12. 2018): - nadobudli nehnuteľnosť kúpili do osobného vlastníctva (stali sa vlastníkmi pozemku,stavby,bytu alebo nebytového priestoru) a súčasne budú k 1. januáru 2019 zapísaní v katastri nehnuteľností, - predali nehnuteľnosť (zaniklo im vlastníctvo k pozemku, stavbe, bytu alebo nebytovému priestoru) a súčasne už nebudú k 1. januáru 2019 zapísaní v katastri nehnuteľností, - alebo u nich nastali zmeny skutočností, ktoré majú rozhodujúci vplyv na vyrubenie dane. Priznanie k dani z nehnuteľnosti - podáva každý daňovník, ktorý v roku 2018 nadobudol nehnuteľnosť a ešte nemal v predchádzajúcich rokoch podané priznanie. Čiastkové priznanie - podáva do 31. januára daňovník, u ktorého nastali zmeny rozhodujúce na vyrubenie dane, napr. zmena druhu pozemku, zníženie výmery pozemku z dôvodu postavenej stavby, zmena hodnoty pozemku, zmena v užívaní stavby, rozšírenie výmery zastavanej plochy stavby prístavbou, prípadne ďalšieho nadzemného podlažia nadstavbou, predaj, kúpa, darovanie, dedenie (nadobudol ďalšiu nehnuteľnosť, predal časť nehnuteľnosti, ak daňové priznanie už mal podané v predchádzajúcich obdobiach, nadobudol psa v roku 2018), - ak daňovník nadobudol nehnuteľnosť v priebehu roka dražbou, daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti. Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti, - v čiastkovom priznaní sa uvádzajú zmeny oproti dovtedy podanému daňovému priznaniu k dani z nehnuteľnosti. Potrebné tlačivá k priznaniu dane sa nachádzajú u pani Ildikó Keszi na obecnom úrade V prípade nepodania daňového priznania obec pristúpi k vyrubeniu pokuty.

Detail

Aktuality

28.11.2018

Predvianočné dni

Predvianočné dni

Pozvánka

Detail

Fotogaléria

07.12.2018

Stretnutie s Mikulášom

Stretnutie s Mikulášom

Detail

26.11.2018

Deň dôchodcov 2018

Deň dôchodcov 2018

Detail