Navigácia

Obsah

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

 

Nadlimitné zákazky

Správa o zákazke
Oznámenie o výsledku obstarávania
Profil UVO - zverejnené dokumenty

Nadlimitná zákazka - Kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

 

Podlimitné zákazky

...
...
...

 

Zákazky s nízkymi hodnotami

Zápisnica z vyhodnotenia zákazky s nízkou hodnotou / " Stavebný dozor"

 

Výzva na prekladanie cenových ponúk zákazka s nízkou hodnotou / Predmet zákazky: "Stavebný dozor"

Príloha č.1-

Podrobný opis predmetu zákazky

Príloha č.2-
Návrh na plnenie kritéria

Príloha č.3-

Nárh zmluvy

Píloha č.4-

Čestné vyhlásenie

Príloha č.5-

Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov

Príloha č.6 -         

PD KANALIZÁCIA VYDRANY   

PD KANALIZÁCIA VEĽKÉ BLAHOVO

Príloha č.7-

Zmluva o dielo č. 001/ZOK/2019
Dodatok č.1 k ZoD č. 001/ZOK/2019