Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: OcUVY - 563/2022

Číslo registratúrneho záznamu: 815/2022

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Attila Nagy

Ohlasovňa pobytu na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa 8 7 ods.
 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej
 republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom 03.05.2022 Attila Nagy, narodený 21.07.1965. Miestom nového trvalého pobytu je Obec Vydrany.
 

Oznamenie_o_zruseni_trvaleho_pobytu_Nagy_Attila (194.22 kB)

Vyvesené: 3. 5. 2022

Dátum zvesenia: 19. 5. 2022

Späť