Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: OcUVY-552/2024

Číslo registratúrneho záznamu: 1545/2024

Zverejnenie zámeru prenechania nehnuteľného majetku Obce Vydrany do nájmu / Csepi & Csepi s.r.o.

Vyvesené: 12. 6. 2024

Dátum zvesenia: 27. 6. 2024

Späť