Navigácia

Obsah


                               

Vítame Vás v našej obci

 

obrazok

Miestny rozhlas

05.11.2019

Vážení obyvatelia! 1

Vážení obyvatelia!

Dňa 07.11.2019, vo štvrtok bude miesta pošta otvorená do 12.30 hod.

Detail

Aktuality

22.10.2019

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia 1

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia

Z hľadiska ochrany pred požiarmi je zvlášť rizikovým obdobím čas vykurovacieho obdobia. V tomto období dochádza k častým vznikom požiarov s vysokými škodami na majetkoch a v mnohých prípadoch dochádza aj k zraneniam či úmrtiam osôb. Nesprávnou obsluhou, nedostatočnou prípravou a kontrolou vykurovacích zariadení zvyšujeme riziko porúch, požiarov a výbuchov. Už dlhoročne najčastejšou príčinou vzniku požiarov sú poruchy vykurovacích telies, poruchy na dymovodoch, na komínoch a úlety iskier z komínov. Z poznatkov vyplývajúcich zo zisťovaní príčin vzniku požiarov tieto zapríčiňujú najmä nedodržanie základných preventívnych opatrení. Na zníženie rizík spôsobujúcich vznik požiarov a tým uchránenia vlastného majetku, zdravia prípadne života odporúčame najmä: - dať preveriť technický stav vykurovacích zariadení odborníkmi a zistené nedostatky včas odstrániť, - zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou pred pripojením palivového spotrebiča na komín, - pravidelne dať preveriť stav dymovodov, komínov a zabezpečiť ich čistenie a kontrolu odborníkom (kominárom alebo osobou s odbornou spôsobilosťou), ktorý zároveň vydá aj potvrdenie o technickom stave týchto zariadení, - uchovávať a predkladať kontrolným skupinám obce potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína, - prevádzkovať vykurovacie zariadenie len podľa návodu výrobcu, - nepreťažovať vykurovacie telesá, nepoužívať provizórne, najmä laicky vyhotovené technické zariadenia súvisiace s vykurovaním, - do kotolní alebo v blízkosti vykurovacích zariadení doporučujeme inštalovať detektor úniku plynu resp. detektor oxidu uhoľnatého, - v blízkosti vykurovacích telies udržiavať čistotu a pravidelne odstraňovať horľavé látky, - nenechať vykurovacie telesá počas prevádzky bez dozoru a nedovoliť deťom, aby obsluhovali tieto zariadenia, alebo do nich zasahovali, - na rozkurovanie používať vždy odporúčané a povolené palivá, zariadenia a pomôcky, - dbať na to, aby vykurovacie zariadenia a šporáky boli dostatočne vzdialené od horľavých konštrukcií a aby tieto konštrukcie v blízkosti tepelných zdrojov boli chránené nehorľavými ochrannými podložkami, - popol skladovať v uzavretých nerozbitných nehorľavých nádobách oddelene od ostatného odpadu, - sklady palív udržiavať tak, aby jednotlivé druhy palív boli skladované oddelene, a pokiaľ možno bez organických prachov. Len dôsledným dodržaním týchto rád a iných súvisiacich opatrení môžete znížiť riziko vzniku požiarov, mimoriadnych udalostí, zbytočných škôd a tragédií spôsobených používaním vykurovacích zariadení.

Detail

01.10.2019

RÚVZ so sídlom v Dun. Strede   1

RÚVZ so sídlom v Dun. Strede

Odborné usmernenie

Detail

Fotogaléria

07.12.2018

Stretnutie s Mikulášom

Stretnutie s Mikulášom

Detail

26.11.2018

Deň dôchodcov 2018

Deň dôchodcov 2018

Detail