Obsah

Aktuality

Správy

prvá
z 8
posledná

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia celý text

ostatné | 6. 7. 2020 | Autor:

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V DUNAJSKEJ STREDE oddelenie požiarnej prevencie

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru celý text

ostatné | 3. 7. 2020 | Autor:
Vážení Obyvatelia! 2

Vážení Obyvatelia!

Vzhľadom na vysokú hladinu spodnej vody a na postupné popraskanie telesa cesty vedľa vykopaných rýh, Vás týmto informujeme, že prístupová komunikácia na Zimnú stranu počnúc od zákruty pred domom so s.č. 161 z dôvodu sťažených terénnych podmienok odkanalizovania tejto stoky od 3. júla (od zajtrajška) až do ukončenia prác bude pod úplnou uzáverou. Ako obchádzku žiadame využívať poľné cesty smerom na časti obce: Tompotská a Tomodovská.
Opätovne žiadame obyvateľov Zimnej strany, predovšetkým obyvateľov rodinných domov so s.č. od 161 do 173, aby počas stavebných prác od 7:00 hod. do 16:00 hod. nenechali svoje motorové vozidlá na ulici resp. v zelenom páse.
Za Vašu trpezlivosť, porozumenie a spoluprácu počas výstavby Vám ďakujeme.
celý text

ostatné | 2. 7. 2020 | Autor:
Dni čistoty 1

Dni čistoty

Oznamujeme obyvateľom obce, že od 07.07.2020 (08:00) do 08.07.2020 (15:30) sa uskutoční zber nepotrebného a nadbytočného materiálu v našej obci. Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa zber uskutoční netradičným spôsobom. Odpady nevykladajte pred domy, ale do kontajnerov umiestnených pri budove materskej školy a v parkovisku oproti nájomných bytov.
Prosíme obyvateľov, aby odpadový materiál uložili v stanovenom čase iba do kontajnerov. Uloženie mimo kontajnera je prísne zakázané!
Zbierame: v domácnosti sa nachádzajúci odpad / matrace, postele, kreslá, stoličky, textil/ objemný odpad atď.
Nezbierame: rastlinný, živočíšny odpad, komunálny odpad, stavebný odpad.
celý text

ostatné | 2. 7. 2020 | Autor:

AGRÁRNA KOMORA SLOVENSKA

Oznámenie celý text

ostatné | 29. 6. 2020 | Autor:
Západoslovenská distribučná, a.s. 1

Západoslovenská distribučná, a.s.

Prerušenie distribúcie elektriny

08.07.2020 celý text

ostatné | 16. 6. 2020 | Autor:
Západoslovenská distribučná, a.s. 1

Západoslovenská distribučná, a.s.

Prerušenie distribúcie elektriny

07.07.2020 celý text

ostatné | 16. 6. 2020 | Autor:
Západoslovenská distribučná, a.s. 1

Západoslovenská distribučná, a.s.

Prerušenie distribúcie elektriny

06.07.2020 celý text

ostatné | 16. 6. 2020 | Autor:
Západoslovenská distribučná, a.s. 1

Západoslovenská distribučná, a.s.

Prerušenie distribúcie elektriny

03.07.2020 celý text

ostatné | 16. 6. 2020 | Autor:
Západoslovenská distribučná, a.s. 1

Západoslovenská distribučná, a.s.

Prerušenie distribúcie elektriny

01.07.2020 celý text

ostatné | 16. 6. 2020 | Autor:
Vážení Obyvatelia! 1

Vážení Obyvatelia!

Vzhľadom na frekventovanosť cestnej premávky na Malej ulici, Vás informujeme, že časť Malej ulice, a to od rodinného domu so s.č. 259 smerom k Potravinám CBA z dôvodu zahájenia stavebných prác odkanalizovania tejto stoky v nasledujúcich dňoch až do ukončenia prác bude pod úplnou uzáverou. Obchádzka bude vyznačená dopravnými značkami.
Opätovne žiadame obyvateľov predmetnej ulice o preparkovanie svojich motorových vozidiel trvalo parkujúcich na miestnych komunikáciách resp. v zelenom páse.
Za Vašu trpezlivosť, porozumenie a spoluprácu počas výstavby ďakujeme.
celý text

ostatné | 5. 6. 2020 | Autor:
Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda 1

Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda

OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE KONTROLY A ZABRÁNENIA ŠÍRENIA AFRICKÉHO MORU OŠÍPANÝCH POPULÁCII DIVIAČEJ ZVERI (NEKOMERČNÉ CHOVY - DROBNOCHOVY VRÁTANE CHOVOV S 1 OŠÍPANOU) celý text

ostatné | 28. 5. 2020 | Autor:
OR HaZZ  1

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Dunajskej Strede

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Dunajskej Strede v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

O D V O L Á V A
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

v územnom obvode okresu Dunajská Streda dňom 26.05.2020 od 16:00 hod.

Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.

celý text

ostatné | 26. 5. 2020 | Autor:
Príkaz starostu č.3/2020 1

Príkaz starostu č.3/2020

na vykonanie záchranných prác celý text

ostatné | 6. 5. 2020 | Autor:
Príkaz starostu obce číslo 2/2020 1

Príkaz starostu obce číslo 2/2020

na zrušenie zákazu prevádzky pohostinstva "Állj meg vándor" so sídlom Vydrany 231,930 16 celý text

ostatné | 6. 5. 2020 | Autor:
Vážení Obyvatelia! 1

Vážení Obyvatelia!

Informujeme Vás, že 27. apríla boli zahájené stavebné práce na stavbe „Kanalizácia Obce Vydrany“ s nasledovným harmonogramom prác:
Na území obce od 27. apríla 2020 sú výstavbou dotknuté nasledujúce úseky ulíc:
• na obidvoch stranách Družstevnej ulice od bytového domu so s.č. 48 až po s.č. 53
• Cintorínska ulica od s.č. 54 až po s.č. 59
• na obidvoch stranách Cintorínskej ulice od s.č. 64 až po s.č. 66
• trasa pred cintorínom smerom na priemyselnú časť obce
• na obidvoch stranách Malej ulice od s.č. 245 až po s.č. 258
• na obidvoch stranách Nového radu od s.č. 102 až po s.č. 118
Ďalšie ulice dotknuté výstavbou:
• Zimná strana od s.č. 161 až po s.č. 173
• Zimná strana od s.č. 174 až po s.č. 197 na obidvoch stranách ulice
Touto cestou žiadame obyvateľov predmetných ulíc o preparkovanie svojich motorových vozidiel trvalo parkujúcich na miestnych komunikáciách resp. v zelenom páse stavbou dotknutých úsekov.
Vzhľadom k tomu, že počas výstavby budú dopravné obmedzenia a taktiež treba rátať so zvýšenou hlučnosťou, preto Vám vopred ďakujeme za Vašu trpezlivosť, porozumenie a spoluprácu počas výstavby.
celý text

ostatné | 29. 4. 2020 | Autor:

Kanalizácia Vydrany

Harmonogram prác:
od 27.04.2020
stoky AG, AG-1, AG-3,AE
od 04.05.2020
stoka AD-3
celý text

ostatné | 24. 4. 2020 | Autor:

Regionálna vetrinárna a potravinová správa Dunajká Streda

OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE KONTROLY A ZABRÁNENIA ŠÍRENIA AFRICKÉHO MORU OŠÍPANÝCH V POPULÁCII DIVIAČEJ ZVERI (KOMERČNÉ CHOVY) celý text

ostatné | 24. 4. 2020 | Autor:
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 1

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Dunajskej Strede v súlade
s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU


v územnom obvode okresu Dunajská Streda

od 14. 04. 2020 od 15.00 hod. do odvolania


V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme z a k a z u j e najmä:
• fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
• vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
• spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.
Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov p o v i n n í najmä:
• zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
• zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
• udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
• prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:
1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,
• vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier.
celý text

ostatné | 14. 4. 2020 | Autor:
Tisztelt Lakosság !  1

Vážení spoluobčania!Chráňme prírodu pred požiarmiS príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov.
Za nebezpečné sa považuje hlavne jarné obdobie a obdobie dlhotrvajúceho suchého a teplého počasia, ktoré vytvára priaznivé podmienky pre vznik požiarov a ich rozšíreniu. Z týchto dôvodov Vás upozorňujeme na typické príčiny vzniku požiarov a poskytujeme Vám rady, ako tieto riziká podstatne znížiť.

Občanom sa zakazuje:
a) fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
b) vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
c) zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Občania sú povinní: Ak drevený odpad nie je možné zhodnotiť iným spôsobom resp. spáliť v palivových spotrebičoch, spáli sa na voľnom priestranstve pri dodržaní najmä týchto opatrení:
a) spaľovanie nevykonávať v období dlhotrvajúceho suchého počasia,
b) miesto spaľovania zvoliť a zabezpečiť tak, aby nemohlo dôjsť k samovoľnému rozširovaniu požiaru, okolie ohniska zbaviť horľavých materiálov,
c) spaľovať len za bezveterného počasia a spaľovať len po menších množstvách,
d) vykonávať kontrolu miesta spaľovania v priebehu spaľovania i po jeho skončení,
e) mať k dispozícii zásobu vody, potrebné náradie a spojovacie prostriedky a po skončení spaľovania poliať spálenisko v dostatočnom množstve vodou.

Právnickým osobám a podnikajúcim fyzickým osobám sa zakazuje:
a) vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
b) zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru,
c) spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Právnické osoby a podnikajúce fyzické osoby sú povinné pred začatím spaľovania oznámiť na linku
tiesňového volania miesto, čas spaľovania a osobu zodpovednú za dodržiavanie podmienok protipožiarnej bezpečnosti pri spaľovaní horľavých látok.

Veríme, že si uvedomujete škodlivý vplyv požiarov v prírodnom prostredí, a vykonáte všetko preto, aby sa každoročné vypaľovania a požiare neopakovali.

celý text

ostatné | 8. 4. 2020 | Autor:
#

Vážení obyvatelia!

Slovenská pošta upraví otváracie hodiny pobočiek.
Bližšie informácie v priloženom PDF dokumente. celý text

ostatné | 24. 3. 2020 | Autor:
Vážení Obyvatelia, 1

Vážení Obyvatelia,

Vzhľadom na krízovú situáciu Vás touto cestou informujeme o ďalšom postupe rozdeľovania ochranných rúšok pre našich obyvateľov. V prípade, ak ste ešte neobdržali ochranné rúško od obce, prosíme kontaktujte nás na t.č. 0951/400720.
Nepodceňujte súčasnú situáciu a chráňte seba aj ostatných. celý text

ostatné | 23. 3. 2020 | Autor:
#

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.

celý text

ostatné | 23. 3. 2020 | Autor:
Vážení obyvatelia!  1

Vážení obyvatelia!

Od dnešného dňa začíname s prerozdeľovaním ochranných rúšok na území obce. V priebehu popoludnia budú rúška pre našich seniorov doručené prostredníctvom členov Miestneho spolku Červeného kríža. O ďalšom postupe pri rozdeľovaní ochranných rúšok Vás budeme postupne informovať.

Zároveň Vás žiadame, aby ste striktne dodržiavali bezpečnostné predpisy, keďže počet nakazených v Dunajskostredskom okrese stúpol na 4 osoby.

Touto cestou opakovane žiadame seniorov starších ako 65 rokov a matky maloletých detí do 3 rokov, aby minimalizovali návštevy miestnych obchodov, v záujme zachovania svojho zdravia.
celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor:
Vážení obyvatelia! 1

Vážení obyvatelia!

Vzhľadom na krízovú situáciu Vám oznamujeme, že od 17.03.2020 budú zavedené nasledovné opatrenia na území obce Vydrany:

Do potravín vstup bude možný len po jednom v rúšku, pri vstupe do miestnosti musíte si dezinfikovať ruky pripraveným dezinfekčným prostriedkom

ďalej

Kuchyňa Mona zabezpečuje jedine rozvoz jedľa, z dôvodu ochrany zdravia nie je možné sa stravovať na mieste.


Opatrenia sú v záujme zachovania zdravia nás všetkých, dávajme pozor jeden na druhého.
celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor:
Vážení obyvatelia 1

Vážení obyvatelia

Vzhľadom na krízovú situáciu budú Obecný úrad Vydrany a obecná firma Hodus komunal sro zatvorené až do odvolania (na dobu neurčitú), ale svoje služby pre obyvateľov budú naďalej poskytovať .
Ďalšie informácie respektíve pomoc, môžete požiadať na nasledujúcich telefónnych číslach:
Hodus komunal sro : 0951 397984 , Obecný úrad: 0951 400720

V našej obci sa začalo šitie rúšok, ktoré budú dostupné a postupne rozdelené obyvateľom pod dohľadom Komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo.

Touto cestou opakovane žiadame seniorov starších ako 65 rokov a matky maloletých detí do 3 rokov, aby minimalizovali návštevy miestnych obchodov, v záujme zachovania svojho zdravia.


Za pochopenie Vám ďakujeme
celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor:
ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 1

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (karanténa) celý text

ostatné | 14. 3. 2020 | Autor:
ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 1

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Opatrenie verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (režimové opatrenia) celý text

ostatné | 14. 3. 2020 | Autor:
ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 1

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 celý text

ostatné | 14. 3. 2020 | Autor:
OBEC VYDRANY 1

OBEC VYDRANY

Príkaz starostu č. 1/2020 celý text

ostatné | 14. 3. 2020 | Autor:
prvá
z 8
posledná