Obsah

Aktuality

Správy

prvá
z 8
posledná

RÚVZ so sídlom v Dun. Strede 1

RÚVZ so sídlom v Dun. Strede / Usmernenie
Osoby, ktoré sa zdravotne necítia dobre a majú príznaky akými sú suchý kašeľ, horúčka či iné, alebo boli v kontakte s osobami z rizikových oblastí, resp. z oblastí postihnutých koronavírusom, prípadne sa sami vrátili z týchto oblastí, aby neopúšťali zbytočne svoje domovy, ale zostali doma a zavolali na niektoré z ďalej uvedených telefónnych čísiel, kde ich usmernenia, ako majú ďalej postupovať:
- linka tiesňového volania 112,
- operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby 155,
- linka call centra Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede zriadená ohľadne koronavírusu pre náš okres 0910/459 200.
Odporúčania pre ľudí
prichádzajúcich z oblastí
výskytu ochorenia COVID-19
Čo je COVID-19
Koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 bol identifikovaný
v Číne na konci roka 2019, predstavuje nový kmeň vírusu, ktorý u ľudí
nebol doposiaľ známy. Ochorenie patrí medzi kvapôčkovú infekciu.
Odhadovaný inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní.
Príznaky ochorenia
▪ horúčka ▪ bolesť svalov
▪ kašeľ ▪ bolesť hlavy
▪ sťažené dýchanie ▪ únava
Ak ste sa vrátili zo zasiahnutých oblastí
▪ kontrolujte svoj zdravotný stav počas inkubačného času – 14 dní
po návrate
▪ dbajte na dôkladnú hygienu rúk, zvýšenú dezinfekciu povrchov
v domácnosti, kašlite a kýchajte do papierových vreckoviek,
ktoré potom zahodíte do koša. Ak sa dá, obmedzte návštevy
priestorov s vyšším počtom ľudí
▪ ak sa u vás počas 14 dní objavia príznaky ako kašeľ, horúčka,
sťažené dýchanie, bolesť hrdla, hlavy, kĺbov, telefonicky kontaktuje svojho lekára alebo lekársku pohotovostnú službu
a informujte ich o svojom pobyte v rizikovej oblasti
▪ v prípade, že lekár vysloví podozrenie z nákazy, pošle vás na infektologické pracovisko, ktoré určí ďalší postup liečby
▪ ak ste bez príznakov, a napriek tomu máte podozrenie na nákazu
novým koronavírusom, môžete z vlastného rozhodnutia podstúpiť
domácu izoláciu po dobu 14 dní
Call centrum
Otázky súvisiace s ochorením COVID-19 vám zodpovieme na telefonických
linkách s nepretržitou prevádzkou (24/7):
▪ Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
– 0917 222 682
▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej
Bystrici – 0918 659 580
▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave
– 0917 426 075
▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre
– 0948 495 915
▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave
– 0905 903 053
▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne
– 0911 763 203
▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
– 0918 389 841
▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove
– 0911 908 823
▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline
– 0905 342 812
email: novykoronavirus@uvzsr.sk
celý text

ostatné | 6. 3. 2020 | Autor:

Západoslovenská distribučná, a.s.

Prerušenie distribúcie elektriny

18.03.2020 celý text

ostatné | 6. 3. 2020 | Autor:
Mapa prímestných autobusových liniek 1

Mapa prímestných autobusových liniek

Trnavský samosprávny kraj (TTSK) spracoval mapu zobrazujúcu aktuálny stav trasovania prímestských autobusových liniek na svojom území celý text

ostatné | 20. 2. 2020 | Autor:
Západoslovenská distribučná, a.s. 1

Západoslovenská distribučná, a.s.


Prerušenie distribúcie elektriny

04.02.2020
06.02.2020
11.02.2020
14.02.2020 celý text

ostatné | 22. 1. 2020 | Autor:

Západoslovenská distribučná

Prerušenie distribúcie elektriny celý text

ostatné | 9. 1. 2020 | Autor:
Prichádza Mikuláš 1

Prichádza Mikuláš

05.12.2019 - 17:00 - kultúrny dom celý text

ostatné | 2. 12. 2019 | Autor:
Pozvánka 1

Pozvánka


Predvianočné dni

Prvá adventná nedeľa -
rodinné vianočné popoludnie pri obecnom vianočnom strome
Termín: 1. decembra, o 17:00 hod.


Adventný benefitný trh a vianočné popoludnie v parku centra voľného času
Termín: 14. december /Vianočný trh – ráno od 8:00 hod.

Spoločné zapálenie sviečok na Zlatú nedeľu pri obecnom vianočnom strome
Termín: 22. december, o 17:00 hod

celý text

ostatné | 25. 11. 2019 | Autor:
Pozvánka 1

Pozvánka

slávnostné odovzdanie zvonka aj zvnútra obnovenej budovy Materskej školy s VJM vo Vydranoch

Park Materskej školy/ 06.12.2019 14:30 hod. celý text

ostatné | 25. 11. 2019 | Autor:

Výzva

Spoločnosť Západoslovenská distibučná, a.s. v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 písm. b) a § 11 ods 3 zákona č. 251/2021 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 07. januára 2020.

Ak v uvedenej lehote nedôjde k odstráneniu alebo okliesneniu stromov a iných porastov vlastníkom, vykoná tieto úkony spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. a za týmto účelom v súlade s § 11 zákona č. 251/2012 Z.z o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vstúpi na dotknuté pozemky.

celý text

ostatné | 15. 11. 2019 | Autor:
Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia 1

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia

Z hľadiska ochrany pred požiarmi je zvlášť rizikovým obdobím čas vykurovacieho obdobia.
V tomto období dochádza k častým vznikom požiarov s vysokými škodami na majetkoch
a v mnohých prípadoch dochádza aj k zraneniam či úmrtiam osôb.
Nesprávnou obsluhou, nedostatočnou prípravou a kontrolou vykurovacích zariadení zvyšujeme riziko porúch, požiarov a výbuchov. Už dlhoročne najčastejšou príčinou vzniku požiarov sú poruchy vykurovacích telies, poruchy na dymovodoch, na komínoch a úlety iskier z komínov.
Z poznatkov vyplývajúcich zo zisťovaní príčin vzniku požiarov tieto zapríčiňujú najmä nedodržanie základných preventívnych opatrení.

Na zníženie rizík spôsobujúcich vznik požiarov a tým uchránenia vlastného majetku, zdravia prípadne života odporúčame najmä:

- dať preveriť technický stav vykurovacích zariadení odborníkmi a zistené nedostatky včas odstrániť,
- zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou pred pripojením palivového spotrebiča na komín,
- pravidelne dať preveriť stav dymovodov, komínov a zabezpečiť ich čistenie a kontrolu odborníkom (kominárom alebo osobou s odbornou spôsobilosťou), ktorý zároveň vydá aj potvrdenie o technickom stave týchto zariadení,
- uchovávať a predkladať kontrolným skupinám obce potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína,
- prevádzkovať vykurovacie zariadenie len podľa návodu výrobcu,
- nepreťažovať vykurovacie telesá, nepoužívať provizórne, najmä laicky vyhotovené technické zariadenia súvisiace s vykurovaním,
- do kotolní alebo v blízkosti vykurovacích zariadení doporučujeme inštalovať detektor úniku plynu resp. detektor oxidu uhoľnatého,
- v blízkosti vykurovacích telies udržiavať čistotu a pravidelne odstraňovať horľavé látky,
- nenechať vykurovacie telesá počas prevádzky bez dozoru a nedovoliť deťom, aby obsluhovali tieto zariadenia, alebo do nich zasahovali,
- na rozkurovanie používať vždy odporúčané a povolené palivá, zariadenia a pomôcky,
- dbať na to, aby vykurovacie zariadenia a šporáky boli dostatočne vzdialené od horľavých konštrukcií a aby tieto konštrukcie v blízkosti tepelných zdrojov boli chránené nehorľavými ochrannými podložkami,
- popol skladovať v uzavretých nerozbitných nehorľavých nádobách oddelene od ostatného odpadu,
- sklady palív udržiavať tak, aby jednotlivé druhy palív boli skladované oddelene, a pokiaľ možno bez organických prachov.

Len dôsledným dodržaním týchto rád a iných súvisiacich opatrení môžete znížiť riziko vzniku požiarov, mimoriadnych udalostí, zbytočných škôd a tragédií spôsobených používaním vykurovacích zariadení.
celý text

ostatné | 22. 10. 2019 | Autor:
RÚVZ so sídlom v Dun. Strede   1

RÚVZ so sídlom v Dun. Strede

Odborné usmernenie celý text

ostatné | 1. 10. 2019 | Autor:
Vydranyský rodinný deň 1

Vydranský rodinný deň

Miesto konania: športový areál
Termín: 31. augusta 2019
Začiatok: 13:00 celý text

ostatné | 21. 8. 2019 | Autor:
...

Vážení obyvatelia,

Obec Vydrany srdečne pozýva všetkých záujemcov na oslavu
Dňa kráľa svätého Štefana, ktorá sa koná 18. augusta v nedeľu popoludní o pol šiestej pred budovou Kultúrneho domu na Námestí Svätého Štefana. celý text

ostatné | 16. 8. 2019 | Autor:

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Dun. Strede

Povinnosti z hľadiska ochrany verejného zdravia pri organizovaní hromadných podujatí - upozornenie celý text

ostatné | 22. 7. 2019 | Autor:
Rozkvitnuté Vydrany 1

Rozkvitnuté Vydrany

súťaž o skrášľovanie prostredia celý text

ostatné | 8. 7. 2019 | Autor:
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 1

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Dunajskej Strede v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU


v územnom obvode okresu Dunajská Streda

od 02. 07. 2019 od 12.00 hod. do odvolania


V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme z a k a z u j e najmä:
• fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
• vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
• spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.
Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov p o v i n n í najmä:
• zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
• zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
• udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
• prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:
1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,
• vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier.
celý text

ostatné | 4. 7. 2019 | Autor:
#

UPOZORNENIE

na zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

Od 26.04.2019 od 15.00 hod. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede vyhlásilo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na celé územie okresu Dunajská Streda a obzvlášť na lesných pozemkoch s okamžitou platnosťou podľa § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 2 ods. vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. V tomto čase je zakázané spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve.

Zároveň informujeme obyvateľov obce o celoročnom zákaze vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov.
Toto vyhlásenie je platné až do odvolania.
Za porušenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Vydrany č. 1/2007 o verejnom poriadku je možné uložiť pokutu.
celý text

ostatné | 26. 4. 2019 | Autor:
#

OZNÁMENIE

RIADITEĽSTVO MATERSKEJ ŠKOLY S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM VO VYDRANOCH OZNAMUJE VÁŽENÝM RODIČOM, ŽE TERMÍN ZÁPISU DETÍ DO MŠ NA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 JE OD 02. MÁJA DO 31. MÁJA 2019. celý text

ostatné | 26. 4. 2019 | Autor:
#

Divadelné predstavenie

Miesto konania: DOM KULTÚRY VYDRANY
Dátum: 17. mája 2019 o 18:00 hod.
Vstupné: 5,- Eur
Vstupenky v predpredaji: na Obecnom úrade vo Vydranoch u p. Alžbety Budinszkej
celý text

ostatné | 25. 4. 2019 | Autor:
VELKÁ NOC VOLÁ 1

VELKÁ NOC VOLÁ

v parku pred Centrom voľného času /13. apríla
celý text

ostatné | 5. 4. 2019 | Autor:
Majstrovstvá Slovenska - Finále 1

Majstrovstvá Slovenska - Finále

SK Vydrany - MŠK Malacky;
Kultúrny dom Vydrany / 18.00 h.
celý text

ostatné | 3. 4. 2019 | Autor:
#

Kalendár 2019

Harmonogram odvozu komunálneho odpadu,
Harmonogram odvozu biologického odpadu,
Harmonogram odvozu plastu z územia obce Vydrany celý text

ostatné | 2. 4. 2019 | Autor:
#

ZÁKLADNÁ ŠKOLA VYDRANY

Zápis do prvého ročníka na školský rok 2019/2020 celý text

ostatné | 27. 3. 2019 | Autor:
GDPR

Ochrana osobných údajov


ostatné | 31. 7. 2018 | Autor:
#

Futbalový turnaj

Oznamujeme priateľom futbalu, že v obci Michal na Ostrove
dňa 15.07.2018, v nedeľu sa uskutoční
FUTBALOVÝ TURNAJ
za účasti:
Michal na Ostrove, Vydrany,
Kostolné Kračany, Veľké Blahovo.
Začiatok: 10.30 hod.: Vydrany - Kostolné Kračany.
Finále: 15.00 hod.
Miesto: športové ihrisko.
celý text

ostatné | 11. 7. 2018 | Autor:
#

VÁC FC - SK FC VYDRANY

Prípravný futbalový zápas /29.06.2018/ celý text

ostatné | 26. 6. 2018 | Autor:

Vážení obyvatelia!

Srdečne vás pozývame na II. Rodinný deň vo Vydranoch, ktorý sa bude konať 30. júna 2018 na miestnom futbalovom ihrisku.
Programy:

15.00 hod.
• súťaž v kopaní penált o pohár starostu obce
• prvá pomoc v praxi - Slovenský červený kríž Vydrany
• program dobrovoľných vydranských hasičov
• skákací hrad, maľovanie na tvár
• palacinky, zmrzlina, hot-dog, občerstvenie
19.00 hod.
• Glamour - interaktívna hudobná zábava pre deti
• Vatra – pečenie slaniny, tradičné zapálenie žiackej knižky
• Malé prekvapenie pre všetkých detí!
Spoločná zábava pre celú rodinu s hudbou a občerstveniami do rána!
Srdečne vás pozývame!
celý text

ostatné | 25. 6. 2018 | Autor:

Vážení obyvatelia!

Vďaka zavedeniu separácie bioodpadu môžeme znížiť komunálny odpad, čo znamená znížiť náklady na zber a zvoz odpadu.
„ Spoločným úsilím dokážeme znížiť množstvo netriedeného komunálneho odpadu – pomôže tak životnému prostrediu okolo nás.„

Touto cestou vám oznamujeme, že záujemcovia si na obecnom úrade osobne môžu proti podpisu prevziať nádobu s objemom 240 litrov na účely zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Do uvedených nádob je možné ukladať kuchynský a klasický zelený odpad, a to:
a) šupy z čistenia zeleniny a ovocia,
a) kvety
b) kávové a čajové zvyšky,
b) tráva
c) vaječné škrupiny,
c) lístie
d) starý chlieb,
d)drevný odpad zo strihania, orezávania krovín a stromov
e) zvyšky jedla,
e) vypletá burina
f)škrupinka z orecha,
f) pozberové zvyšky z pestovania
g) vlasy,
g) zhnité ovocie a zelenina
h) chlpy,
h) piliny, hobliny, drevný popol,
i) papierové vrecko znečistené

• Harmonogram odvozu bio odpadu zabezpečuje obec Vydrany v súčinnosti s s.r.o. Hodus Komunal, prvýkrát 12.06.2018.
• Termíny vyprázdňovania uvedených nádob budú dostupné na webovej stránke obce Vydrany a v mesačníku Hodos a mi falunk – Vydrany, Naša dedina.
Kontaktná osoba: Alžbeta Budinszká, Mária Kardosová tf.č.: 5522125
celý text

ostatné | 1. 6. 2018 | Autor:

INFEKČNÁ ANÉMIA KONÍ

Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda (ďalej len “RVPS Dunajská Streda“) Vás týmto v zmysle
§ 16 ods. 7 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2007 Z. z.“) informuje o výskyte infekčnej anémie koní (ďalej len “IA koní“) v SR.
Laboratórnym vyšetrením bolo potvrdené tretie ohnisko infekčnej anémie (IA) koní na Slovensku. Ochorenie bolo diagnostikované u jedného koňa súkromného chovateľa v obci Jelšovec okres Lučenec. IA koní má akútny alebo chronický priebeh a taktiež môže prebiehať bez klinických príznakov. Klinicky sa choroba najčastejšie prejavuje zvýšením telesnej teploty, anémiou, chradnutím, zníženou výkonnosťou koní a niekedy úhynom. Ochorenie sa môže prenášať cicajúcim hmyzom, krvou infikovaných zvierat, nástrojmi, krmivom, pohlavnou cestou a ošetrujúcim personálom. Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ďalej len „ŠVPS SR") a RVPS Lučenec bezodkladne prijali nevyhnutné opatrenia na zabránenie šírenia IA koní na Slovensku zahŕňajúce utratenie infikovaných koní v ohnisku nákazy, dočasný zákaz premiestňovania vnímavých zvierat, vrátane organizovania pretekov, výstav a trhov.
Pri infekčných ochoreniach zvierat platí, že najväčším rizikom ich šírenia sú neregistrované zvieratá s neznámym pôvodom a štatútom zdravia (nevyšetrené zvieratá). ŠVPS SR nariadila vykonať kontroly plnenia VPO v chovoch koní a nariadenie odberu vzoriek na EIA v chovoch, v ktorých nebol monitoring IA koní v roku 2017 a 2018 realizovaný v súlade s Plánom VPO na rok 2017 a 2018.
Každý držiteľ/chovateľ koňovitých zvierat je povinný podľa platnej legislatívy zabezpečiť registráciu chovu koňovitých zvierat v CEHZ, identifikáciu (trvalé označenie) koňovitých zvierat a ich registráciu v CEHZ.

Upozornenie:
V prípade zistenia neregistrovaných chovov koní a v nich chovaných zvierat sú RVPS povinné uložiť pokutu (pre chovateľov/držiteľov fyzické osoby je výška pokuty do 300 EUR § 48 ods. 1 písm. a) a pre chovateľov/držiteľov fyzické osoby- podnikateľov alebo právnické osoby od 400 EUR do 3 500 EUR § 50 ods. 1 písm. e) podľa zákona č. 39/2007 Z. z.).
V prípade že chovateľ/držiteľ nesplní povinnosti nariadené orgánom veterinárnej správy a nezabezpečí podľa § 46 nariadené vyšetrenie zvierat alebo nepredloží požadované výsledky vyšetrení, bude mu uložená pokuta (pre fyzické osoby od 400 EUR do 1 000 EUR § 48 ods. 3, písm. k) a pre fyzické osoby- podnikateľov alebo právnické osoby od 1 750 EUR
do 20 000 EUR § 50 ods. 2 písm. c) podľa zákona č. 39/2007 Z. z.). celý text

ostatné | 15. 3. 2018 | Autor:

Vážení obyvatelia!

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.OZ Dunajská Streda vám oznamuje,
že od 13.03.2018 (utorok) vykonáva odčítavanie stavu vodomerov.
celý text

ostatné | 13. 3. 2018 | Autor:
prvá
z 8
posledná