Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenie

2024

VZN č. 1/2024 o podmienkach nájmu obecných bytov Stiahnuté: 12x | 15.02.2024

2023

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2021 o určení termínu, miesta a času zápisu detí do 1. ročníka Základnej školy s materskou školou a Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským vo Vydranoch Stiahnuté: 81x | 19.03.2023

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2017 o umiestňovaní plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách Stiahnuté: 44x | 12.09.2023

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2022 o miestnych poplatkoch Stiahnuté: 77x | 07.09.2023

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vydrany Stiahnuté: 28x | 09.01.2024

Dodatok č. 1. 2023 k VZN č.1/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi stavebnými odpadmi na území obce Vydrany Stiahnuté: 32x | 07.11.2023

Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2022 - Dotácia po úprave rozpočtu na rok 2023 na prevádzku a mzdy na žiaka Základnej školy s materskou školou a školského zariadenia v zriaďoveteľskej spôsobnosti Obce Vydrany. Stiahnuté: 91x | 24.01.2023

Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Základnej školy s materskou školou, a školského zariadenia obce Vydrany Stiahnuté: 84x | 14.02.2023

Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2022 Dotácia po úprave rozpočtu na rok 2023 na prevádzku a mzdy na žiaka Základnej školy s materskou školou a školského zariadenia Obce Vydrany Stiahnuté: 43x | 07.09.2023

VZN č.01/2023 o podmienkach prevádzky kultúrneho domu a o poplatkoch za prenájom priestorov v kultúrnom dome vo Vydranoch Stiahnuté: 34x | 18.10.2023

2022

Dodatok č. 1 k VzN č. 1/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Základnej školy s materskou školou a školského zariadenia v obce Vydrany Stiahnuté: 40x | 07.09.2023

Dodatok č. 1 k VZN obce Vydrany č. 2/2021 o miestnych poplatkoch - Poplatok za užívanie zariadení vo vlastníctve obce Stiahnuté: 185x | 28.04.2022

DODATOK č. 2 k VZN obce Vydrany č. 2/2020 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj Stiahnuté: 87x | 14.02.2023

Dodatok č.5 k VZN Obce Vydrany č. 6/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vydrany Stiahnuté: 200x | 31.03.2022

Návrh - DODATOK č. 2 k VZN obce Vydrany č. 2/2020 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj Stiahnuté: 80x | 24.11.2022

Návrh - Dodatok č.6 k VZN obce Vydrany č. 6/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vydrany Stiahnuté: 171x | 09.02.2022

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Základnej školy s materskou školou, a školského zariadenia obce Vydrany Stiahnuté: 110x | 16.06.2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce Vydrany č. 02/2022 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce Vydrany Stiahnuté: 101x | 23.06.2022

VZN č. 3/2022 o miestnych poplatkoch Stiahnuté: 121x | 24.08.2023

VZN č. 4/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vydrany Stiahnuté: 34x | 07.11.2023

Stránka