Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenie

2021

Dodatok č.2 k VZN obce Vydrany č. 6/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vydrany Stiahnuté: 14x | 16.04.2021

Návrh - Dodatok č.2 k VZN obce Vydrany č. 6/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vydrany Stiahnuté: 7x | 16.04.2021

VZN č. 1/2021 o určení termínu, miesta a času zápisu detí 1, ročníka základných škôl a predškolskej dochádzky v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Vydrany Stiahnuté: 3x | 04.05.2021

2020

Dodatok č. 1 k VZN 6/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vydrany Stiahnuté: 32x | 07.01.2021

Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2012, ktorý určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach v zriaďovateľskom pôsobnosti Obce Vydrany Stiahnuté: 19x | 16.12.2020

VZN Obce Vydrany č. 2/2020 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj Stiahnuté: 33x | 16.12.2020

VZN Obce Vydrany č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska na území Obce Vydrany Stiahnuté: 59x | 21.04.2020

2018

Dodatok č.6 k VZN č.5/2012 Stiahnuté: 329x | 19.04.2018

2017

č.01/2017 Stiahnuté: 653x | 05.06.2017

č.02/2017 Stiahnuté: 408x | 28.07.2017

Dodatok č.1 k VZN č.3/2016 Stiahnuté: 316x | 03.03.2017

2016

č.01/2016 Stiahnuté: 310x | 23.02.2017

č.02/2016 Stiahnuté: 450x | 23.02.2017

č.03/2016 Stiahnuté: 323x | 23.02.2017

Dodatok č.1 - VZN č.01/2013 Stiahnuté: 400x | 23.02.2017

Smernica č.1/2016 Stiahnuté: 295x | 08.07.2016

Smernica č.2/2016 Stiahnuté: 305x | 03.03.2017

2015

č. 1/2015 Stiahnuté: 433x | 13.03.2015

č. 2/2015 Stiahnuté: 388x | 13.03.2015

č. 3/2015 Stiahnuté: 317x | 17.03.2015

Stránka