Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenie

2023

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2021 o určení termínu, miesta a času zápisu detí do 1. ročníka Základnej školy s materskou školou a Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským vo Vydranoch Stiahnuté: 17x | 19.03.2023

Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2022 - Dotácia po úprave rozpočtu na rok 2023 na prevádzku a mzdy na žiaka Základnej školy s materskou školou a školského zariadenia v zriaďoveteľskej spôsobnosti Obce Vydrany. Stiahnuté: 22x | 24.01.2023

Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Základnej školy s materskou školou, a školského zariadenia obce Vydrany Stiahnuté: 19x | 14.02.2023

2022

Dodatok č. 1 k VZN obce Vydrany č. 2/2021 o miestnych poplatkoch - Poplatok za užívanie zariadení vo vlastníctve obce Stiahnuté: 100x | 28.04.2022

DODATOK č. 2 k VZN obce Vydrany č. 2/2020 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj Stiahnuté: 19x | 14.02.2023

Dodatok č.5 k VZN Obce Vydrany č. 6/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vydrany Stiahnuté: 127x | 31.03.2022

Návrh - DODATOK č. 2 k VZN obce Vydrany č. 2/2020 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj Stiahnuté: 29x | 24.11.2022

Návrh - Dodatok č.6 k VZN obce Vydrany č. 6/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vydrany Stiahnuté: 100x | 09.02.2022

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Základnej školy s materskou školou, a školského zariadenia obce Vydrany Stiahnuté: 52x | 16.06.2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce Vydrany č. 02/2022 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce Vydrany Stiahnuté: 52x | 23.06.2022

VZN č. 3/2022 o miestnych poplatkoch Stiahnuté: 32x | 14.02.2023

2021

DODATOK č. 1 k VZN obce Vydrany č. 2/2020 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj Stiahnuté: 102x | 25.11.2021

Dodatok č.2 k VZN obce Vydrany č. 6/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vydrany Stiahnuté: 130x | 16.04.2021

Dodatok č.3 k VZN obce Vydrany č. 6/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vydrany Stiahnuté: 94x | 04.11.2021

Dodatok č.4 k VZN obce Vydrany č. 6/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vydrany Stiahnuté: 87x | 25.11.2021

Návrh - DODATOK č. 1 k VZN obce Vydrany č. 2/2020 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj Stiahnuté: 76x | 11.11.2021

Návrh - Dodatok č. 4/2021 k VZN č. 4/2015 - Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Vydrany. Stiahnuté: 98x | 11.11.2021

Návrh - Dodatok č.2 k VZN obce Vydrany č. 6/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vydrany Stiahnuté: 109x | 16.04.2021

Návrh - Dodatok č.4 k VZN obce Vydrany č. 6/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vydrany Stiahnuté: 92x | 11.11.2021

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 o miestnych poplatkoch Stiahnuté: 104x | 11.03.2022

Stránka