Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenie

2022

VZN č. 4/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vydrany Stiahnuté: 36x | 07.11.2023

2021

DODATOK č. 1 k VZN obce Vydrany č. 2/2020 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj Stiahnuté: 158x | 25.11.2021

Dodatok č.2 k VZN obce Vydrany č. 6/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vydrany Stiahnuté: 192x | 16.04.2021

Dodatok č.3 k VZN obce Vydrany č. 6/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vydrany Stiahnuté: 148x | 04.11.2021

Dodatok č.4 k VZN obce Vydrany č. 6/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vydrany Stiahnuté: 135x | 25.11.2021

Návrh - DODATOK č. 1 k VZN obce Vydrany č. 2/2020 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj Stiahnuté: 128x | 11.11.2021

Návrh - Dodatok č. 4/2021 k VZN č. 4/2015 - Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Vydrany. Stiahnuté: 149x | 11.11.2021

Návrh - Dodatok č.2 k VZN obce Vydrany č. 6/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vydrany Stiahnuté: 156x | 16.04.2021

Návrh - Dodatok č.4 k VZN obce Vydrany č. 6/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vydrany Stiahnuté: 142x | 11.11.2021

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 o miestnych poplatkoch Stiahnuté: 159x | 11.03.2022

VZN č. 1/2021 o určení termínu, miesta a času zápisu detí 1, ročníka základných škôl a predškolskej dochádzky v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Vydrany Stiahnuté: 138x | 04.05.2021

VZN č. 3/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vydrany Stiahnuté: 63x | 20.09.2022

2020

Dodatok č. 1 k VZN 6/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vydrany Stiahnuté: 152x | 07.01.2021

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2012, ktorý určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach v zriaďovateľskom pôsobnosti Obce Vydrany Stiahnuté: 71x | 20.09.2022

Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2012, ktorý určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach v zriaďovateľskom pôsobnosti Obce Vydrany Stiahnuté: 57x | 20.09.2022

VZN Obce Vydrany č. 2/2020 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj Stiahnuté: 174x | 16.12.2020

VZN Obce Vydrany č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska na území Obce Vydrany Stiahnuté: 179x | 21.04.2020

2018

Dodatok č.6 k VZN č.5/2012 Stiahnuté: 460x | 19.04.2018

2017

č.01/2017 - VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vydrany Stiahnuté: 1,005x | 17.03.2022

č.02/2017 - VZN o umiestnení plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách Stiahnuté: 514x | 17.03.2022

Stránka