Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenie

2021

Návrh - Dodatok č. 4/2021 k VZN č. 4/2015 - Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Vydrany. Stiahnuté: 113x | 11.11.2021

Návrh - Dodatok č.2 k VZN obce Vydrany č. 6/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vydrany Stiahnuté: 125x | 16.04.2021

Návrh - Dodatok č.4 k VZN obce Vydrany č. 6/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vydrany Stiahnuté: 108x | 11.11.2021

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 o miestnych poplatkoch Stiahnuté: 124x | 11.03.2022

VZN č. 1/2021 o určení termínu, miesta a času zápisu detí 1, ročníka základných škôl a predškolskej dochádzky v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Vydrany Stiahnuté: 106x | 04.05.2021

VZN č. 3/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vydrany Stiahnuté: 33x | 20.09.2022

2020

Dodatok č. 1 k VZN 6/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vydrany Stiahnuté: 124x | 07.01.2021

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2012, ktorý určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach v zriaďovateľskom pôsobnosti Obce Vydrany Stiahnuté: 39x | 20.09.2022

Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2012, ktorý určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach v zriaďovateľskom pôsobnosti Obce Vydrany Stiahnuté: 34x | 20.09.2022

VZN Obce Vydrany č. 2/2020 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj Stiahnuté: 134x | 16.12.2020

VZN Obce Vydrany č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska na území Obce Vydrany Stiahnuté: 147x | 21.04.2020

2018

Dodatok č.6 k VZN č.5/2012 Stiahnuté: 431x | 19.04.2018

2017

č.01/2017 - VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vydrany Stiahnuté: 923x | 17.03.2022

č.02/2017 - VZN o umiestnení plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách Stiahnuté: 484x | 17.03.2022

Dodatok č.1 k VZN č.3/2016 Stiahnuté: 394x | 03.03.2017

2016

č.01/2016 - Územného plánu obce Vydrany – Zmeny a doplnky č.3 Stiahnuté: 389x | 17.03.2022

č.02/2016 - VZN o poskytovaní sociálnej služby, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby – prepravná služba Stiahnuté: 559x | 17.03.2022

č.03/2016 - VZN o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Vydrany Stiahnuté: 437x | 17.03.2022

Dodatok č.1 - VZN č.01/2013 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Vydrany Stiahnuté: 479x | 17.03.2022

Smernica č.1/2016 - o postupe zadávania zákaziek podla zákona č.343/12015 Z. z. o verejnom obstarávani a o zmerre a doplneni niektorych zákonov v zneni neskoršich predpisov pri výbere dodávateľov v podmienkach verejného obstarávateľa obce Vydrany Stiahnuté: 369x | 17.03.2022

Stránka