Navigácia

Obsah

Tlačivá

Pre jednoduchšiu orientáciu najprv vyberte kategóriu, zobrazia sa tlačivá podľa tematiky

Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie Stiahnuté: 351x

Žiadost o kolaudáciu stavby Stiahnuté: 326x

Žiadosť o odstránenie stavby Stiahnuté: 201x

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 168x

Žiadosť o povolenie užívania verejného priestranstva na účely usporiadania kultúrnych podujatí spojených s poskytovaním služieb a predajom výrobkov na území obce Vydrany Stiahnuté: 192x

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 209x

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie Stiahnuté: 162x

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby Stiahnuté: 291x

Žiadosť o pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod - kanalizáciu Stiahnuté: 120x

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 336x

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla Stiahnuté: 216x

Žiadosť o uzavretie zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou – pre fyzické osoby (domácnosti) Stiahnuté: 137x

Žiadosť o uzavretie zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou – pre fyzické osoby (domácnosti) - PAUŠÁL Stiahnuté: 105x

Žiadosť o územné rozhodnutie Stiahnuté: 218x

Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 227x

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny Stiahnuté: 254x

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením - predĺženie termínu dokončenia stavby Stiahnuté: 209x

Žiadosť o zmenu súpisného a orientačného čísla Stiahnuté: 25x

Žiadosť o zriadenie trhového miesta na ambulantný predaj výrobkov pre zriaďovateľa a správcu trhového miesta Stiahnuté: 161x

Žiadosť o zrušenie súpisného a orientačného čísla Stiahnuté: 24x

Stránka