Navigácia

Obsah

Tlačivá

Pre jednoduchšiu orientáciu najprv vyberte kategóriu, zobrazia sa tlačivá podľa tematiky

Žiadost o kolaudáciu stavby Stiahnuté: 153x

Žiadosť o odstránenie stavby Stiahnuté: 99x

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 132x

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 63x

Žiadosť o povolenie užívania verejného priestranstva na účely usporiadania kultúrnych podujatí spojených s poskytovaním služieb a predajom výrobkov na území obce Vydrany Stiahnuté: 88x

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 104x

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie Stiahnuté: 47x

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby Stiahnuté: 181x

Žiadosť o pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod - kanalizáciu Stiahnuté: 8x

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 161x

Žiadosť o určenie súpisného čísla na stavbu Stiahnuté: 49x

Žiadosť o uzavretie zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou – pre fyzické osoby (domácnosti) Stiahnuté: 8x

Žiadosť o uzavretie zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou – pre fyzické osoby (domácnosti) - PAUŠÁL Stiahnuté: 6x

Žiadosť o územné rozhodnutie Stiahnuté: 100x

Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 99x

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov Stiahnuté: 101x

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením - predĺženie termínu dokončenia stavby Stiahnuté: 83x

Žiadosť o zriadenie trhového miesta na ambulantný predaj výrobkov pre zriaďovateľa a správcu trhového miesta Stiahnuté: 60x

Stránka