Navigácia

Obsah

Oznam ohľadne školského stravovania

Typ: ostatné
Obec Vydrany týmto dáva do pozornosti rodičom, že v zbierke zákonov SR bol zverejnený zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (zákon č. 257/2021 Z. z.).

Obec Vydrany, ako žiadateľ tejto dotácie podľa zákona má hlásiť Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ÚPSVaR) menný zoznam detí, na ktoré chcú rodičia uplatniť dotáciu na školské stravovanie na školský rok 2021/2022 do 10.08.2021.
Ak zákonný zástupca dieťaťa chce uplatniť svoj nárok na dotáciu na stravovanie musí podať: „Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti“.

Tlačivo je zverejnené na webovej stránke obce - www.vydrany.sk/tlaciva/skola
(kliknutím na doleuvedený odkaz sa zobrazia čestné vyhlásenia pre zákonného zástupcu fyzickej osoby ako aj pre zákonného zástupcu otca a matky)

tlaciva/skola

Miesto podania čestného vyhlásenia:

  • poštou – Obec Vydrany, 930 16 Vydrany, Námestie Sv. Štefana č. 71
  • osobne – Na obecnom úrade počas stránkových dní

Vyhlásenie je potrebné podať do 09.08. 2021.


Vytvorené: 27. 7. 2021
Posledná aktualizácia: 27. 7. 2021 14:12
Autor: