Navigácia

Obsah

Védjük a természetet a tüzektől - Opatrenia a základné požiadavky na zabezpe čenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2021

Typ: ostatné
A tavaszi ill. nyári meleg időjárás és csapadékmentes idő kezdetével erdőink és a mezőgazdasági területek fokozott tűzveszélynek vannak kitéve.

Spaľovať sa nesmie pri veternom počasí a pod porastom stromov.

Védjük a természetet a tüzektől

Tisztelt Lakosság!

 

A tavaszi ill. nyári meleg időjárás és csapadékmentes idő kezdetével erdőink és a mezőgazdasági területek fokozott tűzveszélynek vannak kitéve. A természetet pusztító erdőtüzek keletkezésének legnagyobb veszélyeit a területek leperzselése, tüzek gyújtása az erdőkben, vagy azok közvetlen közelében, és száraz avarra illetve erdős részre elhajított égő cigarettától keletkeznek. Ezért feltétlenül szükséges, hogy a tűzmegelőzésre fokozott figyelmet fordítsunk. Fontos, hogy a tüzek elleni biztonság minden ember közös célja legyen, korosztálytól és érdekeltségtől függetlenül megnyilvánuljon az emberek tevékenységében és viselkedésében.

A tüzek okozta károk elkerülése érdekében fontos tudatosítanunk, hogy:

A lakosságnak tilos:

 • cigarettázni vagy nyílt tüzet használni fokozottan tűzveszélyes területeken,
 • aljnövényzet, gally és cserje kitüzelése,
 • tüzet rakni olyan területeken és helyeken, ahol ezek a tüzek elterjedhetnek.

A lakosságnak kötelessége: gallyak és növényi hulladékégetésnél óvatosan és körültekintően eljárni. Ha az égetés a szabadban történik, mert nincs lehetőség a száraz gallyakat és más növényi eredetű hulladékot kazánokban vagy kályhákban elégetni, ügyelni kell a következő szabályok betartására:

 • az égetést ne hosszantartó meleg tűzveszélyes időszakban végezzük,
 • az égetés helyszínét úgy válasszuk meg, és biztosítsuk be, hogy a tűz ne terjedhessen el a  helyszínt tisztítsuk meg tűzveszélyes, éghető anyagoktól,
 • egyszerre kizárólag kis mennyiséget égessünk,
 • égetést csak szélcsendes időben végezzük,
 • ne hagyjuk felügyelet nélkül az égetés helyszínét, egész folyamat alatt és annak befejezése után is ellenőrizzük,
 • égetés helyszínén a tűz továbbterjedésének megakadályozására alkalmas, megfelelő mennyiségű tűzoltó eszközt kell készenlétbe helyezni,
 • az égetés után minden esetben gondoskodni kell a tűz eloltásáról.


Jogi és vállalkozó személyeknek tilos:

 • növényzet kitüzelése,
 • tüzet rakni olyan területeken, ahol a tűz elterjedésének veszélye fennáll,
 • szabad területeken éghető anyagok tüzelése fokozottan tűzveszélyes időszakban.

Jogi személyek és vállalkozó magánszemélyek kötelesek a tüzelés kezdete előtt bejelenteni a központi segélyhívó telefonszámra (112 vagy 150 telefonszámon) a tüzelés helyét, idejét  a tüzelés bebiztosításáért felelős személy adatait.

Reméljük, hogy tudatosítják a tüzek pusztító hatásait, és mindent megtesznek azok elkerülése érdekében. A természetet pusztító tüzek nem csupán az élővilágot károsítják, de bizonyított, hogy hatással vannak a térségben élő emberek, illetve más élőlények egészségére is. Köszönjük a megértésüket és azt, hogy Önök is segítenek védeni a természetet a pusztító lángokkal szemben.

 


 

Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi
v roku 2021 - upozornenie


Existenciu lesa a života v ňom môžeme považovať za jednu z najdôležitejších podmienok existencie ľudskej civilizácie.

Pohľad do kalendára nás upozorňuje, že sa opäť blíži jarné obdobie, ktoré je typické pre aktivity záhradkárov, lesných robotníkov, turistov a iných priaznivcov pohybu v lese a jeho blízkeho okolia.  Aj napriek tomu,  že  väčšina z nás  má kladný vzťah k prírode, ešte stále sa medzi nami nájdu „niekoľkí“, ktorým až tak nezáleží na našej prírode a práve v dôsledku konania aj takýchto našich spoluobčanov každý rok dochádza k zbytočným lesným požiarom, ktoré spôsobujú materiálne škody menšieho, ale aj značného rozsahu. Likvidácia takto vzniknutých požiarov je veľmi náročná, vyžaduje si nasadenie veľkého počtu hasičov, techniky a často aj spoluprácu s občanmi. Obnovenie funkcie lesných porastov zničených požiarom môže trvať i niekoľko rokov.

Spaľovať sa nesmie pri veternom počasí a pod porastom stromov.

Fyzická osoba - občan v zmysle § 14 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov počas celého roka nesmie:

 • fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
 • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru sa fyzickým osobám zakazuje najmä:

 • zakladať alebo udržiavať ohne,
 • používať otvorený oheň,
 • fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety,
 • vypaľovať porasty bylín, krov a stromov.


Za porušenie horeuvedených zákazov je možné uložiť fyzickej osobe pokutu až do výšky 331 €.

Veľmi by nás potešilo, keby ochrana lesov pred požiarmi nebola len povinnosťou majiteľov, užívateľov lesov, hasičov a ostatných zainteresovaných orgánov, ale stala sa záležitosťou všetkých občanov.


Vážení spoluobčania!


S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Za nebezpečné sa považuje hlavne jarné obdobie a obdobie dlhotrvajúceho suchého a teplého počasia, ktoré  vytvára priaznivé podmienky pre vznik požiarov a ich rozšíreniu. Z týchto dôvodov Vás upozorňujeme na typické príčiny vzniku požiarov a poskytujeme Vám rady, ako tieto riziká podstatne znížiť.

Občanom sa zakazuje:

 • fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
 • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Občania sú povinní:  Ak drevený odpad nie je možné zhodnotiť iným spôsobom  resp. spáliť v palivových spotrebičoch, spáli sa na voľnom priestranstve  pri dodržaní najmä týchto opatrení:

 • spaľovanie nevykonávať v období dlhotrvajúceho suchého počasia,
 • miesto spaľovania zvoliť a zabezpečiť tak, aby nemohlo dôjsť k samovoľnému rozširovaniu požiaru, okolie ohniska zbaviť horľavých  materiálov,
 • spaľovať len za bezveterného počasia a spaľovať len po menších množstvách,
 • vykonávať kontrolu miesta spaľovania v priebehu spaľovania i po jeho skončení,
 • mať k dispozícii zásobu vody, potrebné náradie a spojovacie prostriedky a po skončení spaľovania poliať spálenisko v dostatočnom množstve vodou.


Právnickým osobám a podnikajúcim fyzickým osobám sa zakazuje:

 • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
 • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru,
 • spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.


Právnické osoby a podnikajúce fyzické osoby  sú povinné pred začatím spaľovania oznámiť na linku

tiesňového volania miesto, čas spaľovania a osobu zodpovednú za dodržiavanie podmienok protipožiarnej bezpečnosti pri spaľovaní horľavých látok.

Veríme, že si uvedomujete škodlivý vplyv požiarov v prírodnom prostredí, a vykonáte všetko preto, aby sa každoročné vypaľovania a požiare neopakovali.


Vytvorené: 3. 3. 2021
Posledná aktualizácia: 3. 3. 2021 10:28
Autor: