Navigácia

Obsah

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia

Typ: ostatné
 Z hľadiska ochrany pred požiarmi je zvlášť rizikovým obdobím čas vykurovacieho obdobia. V tomto období dochádza k častým vznikom požiarov s vysokými škodami na majetkoch a v mnohých prípadoch dochádza aj k zraneniam či úmrtiam osôb.

Nesprávnou obsluhou, nedostatočnou prípravou a kontrolou vykurovacích zariadení zvyšujeme riziko porúch, požiarov a výbuchov. Už dlhoročne najčastejšou príčinou vzniku požiarov sú poruchy vykurovacích telies, poruchy na dymovodoch, na komínoch a úlety iskier z komínov. Z poznatkov vyplývajúcich zo zisťovaní príčin vzniku požiarov tieto zapríčiňujú najmä nedodržanie základných preventívnych opatrení.

Na zníženie rizík spôsobujúcich vznik požiarov a tým uchránenia vlastného majetku, zdravia prípadne života odporúčame najmä:

 • dať preveriť technický stav vykurovacích zariadení odborníkmi a zistené nedostatky včas odstrániť,

 • zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou pred pripojením palivového spotrebiča na komín,

 • pravidelne dať preveriť stav dymovodov, komínov a zabezpečiť ich čistenie a kontrolu odborníkom (kominárom alebo osobou s odbornou spôsobilosťou), ktorý zároveň vydá aj potvrdenie o technickom stave týchto zariadení,

 • uchovávať a predkladať kontrolným skupinám obce potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína,

 • prevádzkovať vykurovacie zariadenie len podľa návodu výrobcu,

 • nepreťažovať vykurovacie telesá, nepoužívať provizórne, najmä laicky vyhotovené technické zariadenia súvisiace s vykurovaním,

 • do kotolní alebo v blízkosti vykurovacích zariadení doporučujeme inštalovať detektor úniku plynu resp. detektor oxidu uhoľnatého,

 • v blízkosti vykurovacích telies udržiavať čistotu a pravidelne odstraňovať horľavé látky,

 • nenechať vykurovacie telesá počas prevádzky bez dozoru a nedovoliť deťom, aby obsluhovali tieto zariadenia, alebo do nich zasahovali,

 • na rozkurovanie používať vždy odporučené a povolené palivá, zariadenia a pomôcky,

 • dbať na to, aby vykurovacie zariadenia a šporáky boli dostatočne vzdialené od horľavých konštrukcií a aby tieto konštrukcie v blízkosti tepelných zdrojov boli chránené nehorľavými ochrannými podložkami,

 • popol skladovať v uzavretých nerozbitných nehorľavých nádobách oddelene od ostatného odpadu,

 • sklady palív udržiavať tak, aby jednotlivé druhy palív boli skladované oddelene, a pokiaľ možno bez organických prachov,

 

Len dôsledným dodržaním týchto rád a iných súvisiacich opatrení môžete znížiť riziko vzniku požiarov,  mimoriadnych udalostí, zbytočných škôd a tragédií spôsobených používaním vykurovacích zariadení.


Vytvorené: 21. 9. 2021
Posledná aktualizácia: 21. 9. 2021 12:29
Autor: