Navigácia

Obsah

Rozšírenie kapacity MŠ

Obec Vydrany, ako zriaďovateľ materskej školy si za hlavný cieľ predkladaného projektu stanovil zvýšenie kapacity materskej školy, prostredníctvom výstavby novej budovy materskej školy. Realizáciou predmetného projektu dôjde k zvýšeniu kapacity materskej školy o 17 miest, z pôvodných 34miest sa MŠ rozšíri na 51 miest, prostredníctvom hlavnej aktivity: Výstavba novej budovy materskej školy. Nová budova existujúcej materskej školy vytvorí priestor pre nárast kapacity existujúcej materskej školy o 50%.

Žiadateľ sa zároveň zaväzuje, že v takto novovybudovanom zariadení zabezpečí min. 30% zastúpenie detí MRK, čo je min. 6 rómskych detí ročne z max. kapacity nového objektu predškolského zariadenia (17 detí) riešenom v predloženej ŽoNFP.

Nová budova MŠ bude pozostávať z nasledovných miestností: predsieň, chodba, prezliekareň - šatňa pre deti, kúpeľňa s WC pre deti, aj imobilné (vozíčkarov),denná miestnosť, priestor pre odkladanie postieľok, priestor pre výdaj stravy (školská výdajná jedáleň), WC pre zamestnancov upravené aj pre imobilných (rodičova zamestnancov), šatne / kabinetu a krytého vstupu so chodmi a rampou pre vozíčkarov.

Predkladaný projekt je priamo v súlade s cieľom Operačného programu ľudské zdroje, nakoľko zvýšením kapacity existujúcej materskej školy sa zvyšuje šanca obyvateľov MRK na rozvoj ich potenciálu a plnohodnotné začlenenie sa do spoločenského života.

Špecifické ciele projektu:

  • zvýšenie kapacity existujúcej MŠ o 17 detí,
  • zlepšenie podmienok pre kvalitné predprimárne vzdelávanie pre deti z MRK,
  • zlepšenie kvality života v obci,
  • zvýšenie počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam predprimárneho vzdelávania,
  • vhodné priestorové podmienky pre všetky deti (aj znevýhodnené deti) v oblasti predprimárneho vzdelávania za účelom harmonického rozvoja detí,
  • pozitívne zmeny v prostredí MRK,
  • zvýšenie kvalitatívnej úrovne života MRK. Merateľné ukazovatele projektu:
  • P0067 Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl - 17
  • P0716 Počet detí z MRK, ktoré navštevujú podporenú školskú infraštruktúru materských škôl - 6
  • P0341 Počet postavených predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK - 1