Navigácia

Obsah

                                         VÝBEROVÉ KONANIE: HLAVNÝ KONTROLÓR

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA PREVEROVANIE OZNÁMENÍ PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI V ZMYSLE ZÁKONA               č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov – HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE

Bc. Ildikó Bugárová

KONTAKT – EMAILOVÁ ADRESA :  kontrolorka.vydrany@gmail.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019

 

Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2018

 

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019

 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu Obce Vydrany na roky 2019-2021 a k návrhu rozpočtu na rok 2019 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018

 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu Obce Vydrany na roky 2018-2020 a k návrhu rozpočtu na rok 2018 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017

 

Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2017

 

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017

 

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obec Vydrany za rok 2016 

 

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016