Navigácia

Obsah

História

Školu naša obec má už dávno. Presnejšie informácie však o nej nemáme. Podľa zápisov bolo obci zakázané držať učiteľa, a to až od r. 1732 do r. 1783. Napriek zákazu sa však v obci učilo. O tom svedčí aj zápisnica vyšetrovacej komisie Presburgskej župy datovaná 19. októbra 1774.škola

Prvého učiteľa prijali v r. 1774. Strážili ho siedmy zbrojnoši, ktorých poverili učiteľovou ochranou, totiž farár z Veľkého Blahova ho chcel totiž vyhnať. Tento osud postihol aj viacerých spomedzi 30 učiteľov, ktorí pôsobili v obci medzi rokmi 1783 a 1883. O tomto fakte svedčia zápisnice, ktoré skúmal Antal Somogyi, reformovaný farár. Spomedzi vyhnaných učiteľov treba spomenúť Györgya Szathmáryho, učiteľa zvaného Mihály deák, a v dedine učil aj miestny zeman Peter Simon. Ďalší spomenutí, významní pedagógovia do r. 1945: Gyula Nagy - padol ako hrdina. János a Dezső Czirókovci, Lajos Páncél, Gyula Végh a Terézia Demény, prvá učiteľka obce. Reformovaní obce nezanedbávali výchovu svojich detí ani počas už spomínaného zákazu držať pedagóga. V dedine boli vítaní učitelia, ktorých navštevovali aj deti katolíckych rodín.

škola

Oficiálne listiny potvrdzujú, že 20. februára r. 1932 bola dokončená budova školy a učiteľského bytu. Náklady na stavbu niesla v plnej miere reformovaná cirkev.
V r. 1945 sa škola stala majetkom štátu. V tej dobe ju navštevovalo 152 detí. 
V r. 1994 boli budovy - okrem učiteľského bytu a asi 25 árového pozemku - prinavrátené cirkvi. Síce v dezolátnom stave, ale predsa. Dnes už z časti renovovaných budov obec zriadila základnú školu s vyučovacím jazykom slovenským - pod vedením riaditeľky Eriky Domsitzovej a základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským, s riaditeľkou Erikou Méhesou. Školu navštevuje 24 žiakov. Výchovu a výučbu majú na starosti: Lívia Süke učiteľka a vychovávateľka Marcela Pódaová.