Obsah

Všeobecné záväzné nariadenie

2020

Dodatok č. 1 k VZN 6/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vydrany Stiahnuté: 22x | 07.01.2021

Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2012, ktorý určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach v zriaďovateľskom pôsobnosti Obce Vydrany Stiahnuté: 12x | 16.12.2020

VZN Obce Vydrany č. 2/2020 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj Stiahnuté: 17x | 16.12.2020

VZN Obce Vydrany č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska na území Obce Vydrany Stiahnuté: 51x | 21.04.2020

2018

Dodatok č.6 k VZN č.5/2012 Stiahnuté: 315x | 19.04.2018

2017

č.01/2017 Stiahnuté: 632x | 05.06.2017

č.02/2017 Stiahnuté: 400x | 28.07.2017

Dodatok č.1 k VZN č.3/2016 Stiahnuté: 308x | 03.03.2017

2016

č.01/2016 Stiahnuté: 300x | 23.02.2017

č.02/2016 Stiahnuté: 444x | 23.02.2017

č.03/2016 Stiahnuté: 317x | 23.02.2017

Dodatok č.1 - VZN č.01/2013 Stiahnuté: 394x | 23.02.2017

Smernica č.1/2016 Stiahnuté: 291x | 08.07.2016

Smernica č.2/2016 Stiahnuté: 296x | 03.03.2017

2015

č. 1/2015 Stiahnuté: 424x | 13.03.2015

č. 2/2015 Stiahnuté: 380x | 13.03.2015

č. 3/2015 Stiahnuté: 309x | 17.03.2015

č. 4/2015 Stiahnuté: 370x | 29.10.2015

č. 5/2015 Stiahnuté: 374x | 19.11.2015

Dodatok č.1 k VZN č.4/2015 Stiahnuté: 294x | 30.12.2015

Stránka