Obsah

Všeobecné záväzné nariadenie

2021

Dodatok č.2 k VZN obce Vydrany č. 6/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vydrany Stiahnuté: 20x | 16.04.2021

Dodatok č.3 k VZN obce Vydrany č. 6/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vydrany Stiahnuté: 3x | 05.10.2021

Návrh - Dodatok č.2 k VZN obce Vydrany č. 6/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vydrany Stiahnuté: 17x | 16.04.2021

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 o miestnych poplatkoch Stiahnuté: 3x | 30.09.2021

VZN č. 1/2021 o určení termínu, miesta a času zápisu detí 1, ročníka základných škôl a predškolskej dochádzky v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Vydrany Stiahnuté: 13x | 04.05.2021

2020

Dodatok č. 1 k VZN 6/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vydrany Stiahnuté: 38x | 07.01.2021

Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2012, ktorý určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach v zriaďovateľskom pôsobnosti Obce Vydrany Stiahnuté: 24x | 16.12.2020

VZN Obce Vydrany č. 2/2020 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj Stiahnuté: 39x | 16.12.2020

VZN Obce Vydrany č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska na území Obce Vydrany Stiahnuté: 64x | 21.04.2020

2018

Dodatok č.6 k VZN č.5/2012 Stiahnuté: 335x | 19.04.2018

2017

č.01/2017 Stiahnuté: 673x | 05.06.2017

č.02/2017 Stiahnuté: 411x | 28.07.2017

Dodatok č.1 k VZN č.3/2016 Stiahnuté: 321x | 03.03.2017

2016

č.01/2016 Stiahnuté: 315x | 23.02.2017

č.02/2016 Stiahnuté: 453x | 23.02.2017

č.03/2016 Stiahnuté: 327x | 23.02.2017

Dodatok č.1 - VZN č.01/2013 Stiahnuté: 405x | 23.02.2017

Smernica č.1/2016 Stiahnuté: 300x | 08.07.2016

Smernica č.2/2016 Stiahnuté: 312x | 03.03.2017

2015

č. 1/2015 Stiahnuté: 438x | 13.03.2015

Stránka